Прийом матеріалів тез продовжено до 5 березня 2017 року

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», яка відбудеться 27-28 квітня 2017 року в Національному університеті «Львівська політехніка».

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, а також фахівці в обліково-аналітичній сфері.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА СЕКЦІЯМИ:

 1. Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства.
 2. Уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика.
 3. Організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.
 4. Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства.
 5. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку.

Оплата за участь в конференції: 100 грн. та 40 грн. за кожну сторінку друкованих матеріалів (організаційні витрати, публікація матеріалів конференції у збірнику).

Додаткова оплата: за пересилку збірника – 20 грн., за додатковий примірник – 120 грн.

Кошти необхідно перерахувати Благодійному фонду розвитку Львівської політехніки на рахунок: 26007000001377 у ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, МФО 300023, ЄДРПОУ 25549684; в призначенні платежу вказати «За участь в конференції ОАЗ 2017 та прізвище учасника». Копія платіжного доручення подається в оргкомітет конференції разом із матеріалами.

Крайній термін подачі: наукових статей до фахового вісника – до 1 лютого 2017 р., наукових статей до англомовного журналу – до 1 січня 2017 р., тез доповідей – до 1 березня 2017 р.

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо подати оргкомітету:

 • заявку (реєстрація проводиться на сайті конференції);
 • тези доповідей – 1-2 стор. і/або статтю – 6-12 стор. (по два примірники, роздрук контрастний);
 • дві рецензії на статтю – внутрішню і зовнішню (обидві з завіреними підписами);
 • витяг з протоколу засідання структурного підрозділу про рекомендацію статті до друку;
 • лист-клопотання від керівництва організації, де працює чи навчається автор, на ім’я проректора з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка» з проханням про опублікування статті.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику праць конференції, а статті – у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», а також в англомовному журналі «Economics, Entrepreneuship, Management».


Детальна інформація про конференцію на сайті: OAZ.CONF.LVIV.UA

та у інформлистах (DOCPDF)


ЕЛЕКТРОННА ПОШТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Е-mail для наукових статей: oaconf.article@ukr.net

Е-mail для тез доповіді: oaconf.thesis@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

Організаційні питання:

асист. Дзьоба Наталія Богданівна (+38-097-47-41-247)

Публікація тез доповіді:

асист. Тесак Олександра Володимирівна (+38067-60-99-918)

Публікація статей:

ст. викл. Гик Василь Володимирович (+38097-61-29-763)

Зустріч та поселення учасників:

ст. викл. Мохняк Володимир Степанович (+38-067-73-62-059)

асист. Оліховський Володимир Ярославович (+38-067-27-88-829)

118A0103_7

Кафедра обліку та аналізу заснована 23 квітня 2002 року наказом ректора Національного університету „Львівська політехніка” №72-10 та проводить підготовку фахівців за напрямом 6.030509 „Облік і аудит” (спеціальності 7.03050901, 8.03050901) галузі знань 0305 – економіка і підприємництво. На напрям підготовки „Облік і аудит” набір студентів відбувається з 2007р. З 2016р. здійснюється набір на навчання за спеціальністю “Облік і оподаткування”.

Ініціатором створення та завідувачем кафедри з часу її заснування був к.е.н., відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, професор Загородній Анатолій Григорович.

Із 01.04.2016р. кафедру очолює доктор економічних наук, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, професор Яремко Ігор Йосафатович.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 5 професорів, 30 доцентів, 6 старших викладачів і 15 асистентів. Викладачі кафедри поєднують освітню і наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасної теорії і практики бухгалтерського та податкового обліку, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Ефективності реалізації навчального процесу сприяє матеріально-технічне забезпечення: приміщення кафедри, викладацькі, лаборантська, аспірантська, магістерська аудиторія, лекційна аудиторія, оснащена сучасним мультимедійним обладнанням.

Практичні вміння у студентів використовувати сучасні інформаційні технології забезпечує кафедральна навчально-методична лабораторія інформаційних систем обліку та аналізу, яка налічує 25 комп’ютерів нового покоління.

Кафедра обліку та аналізу здійснює підготовку студентів на денній, заочній формах навчання і на екстернаті за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалаврів (рівень базової  вищої освіти) з обліку і оподаткування,
  • спеціалістів і магістрів (рівень повної вищої освіти) з обліку і оподаткування.

Кафедра здійснює підготовку магістрів за програмами (спеціалізаціями):

  • облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю;
  • облік і аудит діяльності бюджетних установ;
  • облік і аудит в управлінні банками;
  • оподаткування діяльності суб’єктів господарювання.

 

Підготовка фахівців кафедрою обліку та аналізу

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

спеціаліст

магістр

Спеціальність

-

071 – Облік і оподаткування

071 – Облік і оподаткування

Спеціалізація

-

-

Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

Облік і аудит в управлінні банками

Облік і аудит діяльності бюджетних установ

Оподаткування діяльності суб’єктів господарювання

Кваліфікація

бакалавр з обліку і оподаткування

спеціаліст з обліку і оподаткування

магістр з обліку і оподаткування

Узагальнений об’єкт діяльності

облік і аналіз господарських операцій, оподаткування діяльності суб’єктів господарювання

облік, аналіз і контроль господарських операцій, оподаткування діяльності суб’єктів господарювання

облік, аналіз і контроль господарських операцій, оподаткування діяльності суб’єктів господарювання

Термін навчання

чотири роки (на основі повної середньої освіти)

один рік (на основі базової вищої освіти)

півтора року (на основі базової вищої освіти)

 

Кафедрою розроблено спільну з Гірничо-металургійною академією (м. Краків, Республіка Польща) навчальну програму підготовки магістрів з отриманням державних документів про освіту України та Польщі. Розвивається співпраця в науковому та навчальному напрямках із Університетом Марії Склодовської-Кюрі в Любліні.

Кафедра співпрацює з професійними виданнями, серед яких: “Все про бухгалтерський облік”, “Бухгалтерія”, “Податки і право”, а також з відомими організаціями, які щороку проводять конкурси, співбесіди, тренінги з метою працевлаштування студентів та випускників.

Запровадження інноваційних підходів до викладання профільних дисциплін сприяло підготовці 13 підручників і 67 навчальних посібників, які здобули визнання не лише викладачів і студентів, але й науковців і практиків.

За результатами наукових досліджень видано 29 монографій і понад 500 наукових статей, в яких розглянуто актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства й удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання в Україні.

Значну увагу на кафедрі обліку та аналізу приділяють організації науково-практичних конференцій: “Теорія і практика бухгалтерського обліку та аудиту: сучасний стан і напрями удосконалення” (2004 р.), “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (2007р., 2009р., 2012р., 2014р.). Паралельно проводяться наукові конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів “Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України” (2009р., 2011р., 2013р., 2014р., 2015р.), Всеукраїнські науково-практичні інтернет-конференції молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз, аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств” (2015р., 2016р.) і щорічно студентська наукова конференція “Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України”, започаткована у 2008 р. За результатами цих конференцій видано збірники тез доповідей.

Кафедра підтримує ділові і наукові стосунки з колегами з інших вітчизняних і європейських університетів з метою вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу, а також провідними підприємствами та організаціями.