118A0103_7

Кафедра обліку та аналізу заснована 23 квітня 2002 року наказом ректора Національного університету „Львівська політехніка” №72-10 та проводить підготовку фахівців за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”.

Ініціатором створення та завідувачем кафедри з часу її заснування був к.е.н., відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, професор Загородній Анатолій Григорович.

Із 01.04.2016р. кафедру очолює доктор економічних наук, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, професор Яремко Ігор Йосафатович.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 4 професорів, 27 доцентів, 4 старших викладачів і 7 асистентів. Викладачі кафедри поєднують освітню і наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасної теорії і практики бухгалтерського та податкового обліку, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Ефективності реалізації навчального процесу сприяє матеріально-технічне забезпечення: приміщення кафедри, викладацькі, лаборантська, аспірантська, магістерська аудиторія, лекційна аудиторія, оснащена сучасним мультимедійним обладнанням.

Практичні вміння у студентів використовувати сучасні інформаційні технології забезпечує кафедральна навчально-методична лабораторія інформаційних систем обліку та аналізу, яка налічує 25 комп’ютерів нового покоління.

Кафедра обліку та аналізу здійснює підготовку студентів на денній, заочній формах навчання і на екстернаті за:

  • першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,
  • другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

002 003

Кафедра здійснює підготовку магістрів за програмами (спеціалізаціями):

  • облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю;
  • облік і аудит діяльності бюджетних установ;
  • облік і аудит в управлінні банками;
  • оподаткування діяльності суб’єктів господарювання.

Підготовка фахівців кафедрою обліку та аналізу

Рівень вищої освіти

бакалаврський

магістерський (освітньо-наукова програма)

магістерський (освітньо-професійна програма)

Спеціальність

071  – Облік і оподаткування

071 – Облік і оподаткування

071 – Облік і оподаткування

Спеціалізація

 Облік і аудит

Облік, аналіз та оподаткування

-

Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

Облік і аудит в управлінні банками

Облік і аудит діяльності бюджетних установ

Оподаткування діяльності суб’єктів господарювання

Кваліфікація

бакалавр з обліку і оподаткування

магістр-дослідник з обліку і оподаткування

магістр з обліку і оподаткування

Узагальнений об’єкт діяльності

облік і аналіз господарських операцій, оподаткування діяльності суб’єктів господарювання

облік, аналіз і контроль господарських операцій, оподаткування діяльності суб’єктів господарювання

облік, аналіз і контроль господарських операцій, оподаткування діяльності суб’єктів господарювання

Термін навчання

чотири роки (на основі повної середньої освіти)

два роки (на основі базової вищої освіти)

півтора року (на основі базової вищої освіти)

Кафедрою розроблено спільну з Гірничо-металургійною академією (м. Краків, Республіка Польща) навчальну програму підготовки магістрів з отриманням державних документів про освіту України та Польщі. Розвивається співпраця в науковому та навчальному напрямках із Університетом Марії Склодовської-Кюрі в Любліні.

Кафедра співпрацює з професійними виданнями, серед яких: “Все про бухгалтерський облік”, “Бухгалтерія”, “Податки і право”, а також з відомими організаціями, які щороку проводять конкурси, співбесіди, тренінги з метою працевлаштування студентів та випускників.

Запровадження інноваційних підходів до викладання профільних дисциплін сприяло підготовці 13 підручників і 67 навчальних посібників, які здобули визнання не лише викладачів і студентів, але й науковців і практиків.

За результатами наукових досліджень видано 29 монографій і понад 500 наукових статей, в яких розглянуто актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства й удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання в Україні.

Значну увагу на кафедрі обліку та аналізу приділяють організації науково-практичних конференцій: “Теорія і практика бухгалтерського обліку та аудиту: сучасний стан і напрями удосконалення” (2004 р.), “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (2007р., 2009р., 2012р., 2014р., 2017р.). Паралельно проводяться наукові конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів “Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємницькими структурами” (2009р., 2011р., 2013р.), Всеукраїнські науково-практичні інтернет-конференції молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз, аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств” (2015р., 2016р., 2017р.) і щорічно студентська наукова конференція “Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України” (2008р., 2009р., 2010р., 2011р., 2012р., 2013, 2014р.) та “Облік, аналіз та контроль в системі управління економіки України” ( 2015р., 2016р., 2017р.) За результатами цих конференцій видано збірники тез доповідей.

Кафедра підтримує ділові і наукові стосунки з колегами з інших вітчизняних і європейських університетів з метою вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу, а також провідними підприємствами та організаціями.

кидалово payperprofitsреклама googleлояльный этоbest software for balancing checkbookкак попасть в канаду без визыинтернет маркетингкласс адрес