content top

На кафедрі відбулась Міжнародна науково-практична конференція “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”

На кафедрі відбулась Міжнародна науково-практична конференція “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства

(До підсумків міжнародної науково-практичної конференції)

У Національному університеті «Львівська політехніка», 24-25 жовтня 2014 р., відбулась чергова міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», організовану спільно з Університетом Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Польща)  за участю Гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташиця (м. Краків, Польща), Гірничо-гуманітарної академії (м. Бєльсько-Бяла, Польща), Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ, Білорусь), Молдавської економічної академії (м. Кишинів, Молдова) і Господарської академії ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія). 

Програмою конференції було передбачено обговорення актуальної тематики за напрямами: сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства; уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика; інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства; організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.

Вітчизняні та зарубіжні учасники (біля 270 осіб) подали до організаційного комітету, очолюваного професором, проректором з науково-педагогічної роботи, завідувачем кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» Загороднім А.Г., 143 тез доповідей, які видані до початку роботи конференції окремим збірником (Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 235 с.) та 107 наукових статей, що були опубліковані у двох номерах фахового вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» (номери 794 і 797).

На пленарне засідання в актовій залі головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка» зібралось понад 120 учасників – науковців провідних обліково-аналітичних шкіл України (Київської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської і ін.), у тому числі понад 30 докторів наук, професорів, біля 50 кандидатів наук, доцентів, а також аспіранти, бухгалтери-практики і студенти.

 Активну участь у роботі конференції прийняли польські вчені з Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця (Краків) та Університету імені Марії Кюрі-Складовської (Люблін).

 Зі вступним словом до учасників конференції звернувся ректор Національного університету «Львівська політехніка, д.т.н., проф. Бобало Ю.Я. Він відмітив, що конференція відбувається напередодні 170-річного ювілею університету, відзначив неабияку її актуальність, коротко охарактеризував здобутки кафедри обліку та аналізу і побажав учасникам плідної роботи.

На пленарному засіданні з доповідями виступили 13 учасників конференції з України та Польщі.

Бондар М.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у доповіді «Стратегія підготовки фахівців з обліку і аудиту в контексті нової редакції Закону України «Про вищу освіту» довів до відома учасників конференції основні засади функціонування системи вищої освіти з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців, зокрема, з обліку та аудиту.

Степовий О.Г., шеф-редактор газети «Все про бухгалтерський облік» у доповіді «Про тенденції вимог облікової практики до майбутніх фахівців з обліку в Україні» охарактеризував перспективні напрями розвитку техніко-технічного забезпечення облікових процесів і наголосив на необхідності адекватного реагування в питаннях «технологій» підготовки студентів-обліковців.

Пйотр Лебковскі, професор, декан факультету менеджменту Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця в Кракові (Польща) зупинився на питаннях математичного моделювання оптимізації фінансових проектів.

 Кузьмін О.Є., д.е.н., професор, директор Науково-навчального інституту економіки та менеджменту відзначив, що усі фахівці економічних спеціальностей, для забезпечення своєчасного надання керівництву якісної управлінської інформації, повинні добре володіти знаннями щодо порядку та джерел її формування. Тому необхідно збільшувати обсяги вивчення студентами-економістами дисциплін з бухгалтерського і податкового обліку, аналізу, аудиту та звітності.

Мних Є.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету у доповіді «Науковий пошук в економіці, його визнання та реалізація» звернув увагу учасників конференції на недостатній рівень запиту споживачів на наукові розробки навчальними закладами, вказав на розпорошеність та неефективність використання бюджетних коштів, що виділяють на на такі цілі і навів критичну оцінку сучасного стану підготовки науковців.      

Петрик О.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» у доповіді «Аудит суб’єктів громадського інтересу: шляхи удосконалення законодавчого регулювання в Україні» охарактеризувала наявні проблеми у сфері аудиторської діяльності та вказала на шляхи їх подолання.

Голов С.Ф., д.е.н., професор кафедри менеджменту та економіки ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)» у доповіді «Футорологія бухгалтерського обліку» розкрив значимість інформаційних джерел для забезпечення ефективного управління економічними процесами, відзначив надмірну ретроспективну спрямованість облікової інформації та запропонував нові підходи щодо розвитку системи бухгалтерського обліку на основі парадигми доданої вартості.

Малгожата Камінецька, доцент, заступник декана економічного факультету Університету імені Марії Кюрі-Складовської в Любліні (Польща) охарактеризувала можливості та ефективність поєднання на підприємствах облікової та логістичної інформаційних систем.

Кузнєцова С.А. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля у доповіді «Інтегрована звітність: розвиток та ефективність в хаотичному середовищі» розкрила сутність інтегрованої управлінської звітності, охарактеризувала ключові напрями задоволення інформаційних потреб споживачів та критерії оцінювання її ефективності.      

Куцик П.О. к.е.н., професор, ректор Львівської комерційної академії виступив з доповіддю «Сучасне трактування, склад і особливості формування  управлінської звітності підприємства» в якій виклав авторську позицію щодо структурування та визначення складу внутрішньокорпоративної управлінської звітності, її місця в системі інформаційного забезпечення управлінських процесів.    

Кіндрацька Л.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» у доповіді «Наука і практика як чинник успішності підготовки фахівців обліково-аналітичного спрямування» вказала на недостатній рівень професійної орієнтації «абітурієнтів-бухгалтерів», наголосила на необхідності систематичного оновлення викладачами навчального матеріалу і підготовки якісних посібників тощо.

Орлова В.К., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту  Івано-франківського національного університету нафти і газу виступила з доповіддю «Регулювання бухгалтерського обліку в Українів якій охарактеризувала можливі підходи до вирішення питання про співіснування бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пилипів Н.І. д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у доповіді «Методичні аспекти облікового забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств» розкрила концептуальні підходи щодо облікового забезпечення процесу використання основних засобів у частині усунення розбіжностей між фінансовим та податком видами обліку.

Чижевська Л.В., д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету виступила з доповіддю «Системи підтримки прийняття рішень в бухгалтерському обліку» в якій охарактеризувала можливості сучасних інформаційних технологій та підкреслила, що побудова облікових систем на базі сучасних математичних методів і інформаційних систем третього покоління дозволяє оперативно та цілеспрямовано формувати якісну інформацію для прийняття управлінських рішень.

Хомин П.Ю., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя у своїй доповіді з питань функціонування креативного податкового обліку висловив міркування щодо доцільності його уніфікації з фінансовим обліком.

У дискусіях приймали участь д.е.н., професор Кузьмін О.Є., д.е.н., професор Яремко І.Й., д.е.н., професор Рудницький В.С., к.е.н., доцент Карп’як Я.С. та інші учасники.

Наступного дня робота конференції була продовжена на секційних засіданнях.

Напружена робота конференції супроводжувалась цікавою культурною програмою. Перед її учасниками виступили колективи художньої самодіяльності Львівської політехніки та студенти спеціальності «Облік і аудит».

Конференція прийняла відповідне рішення та пропозиції щодо розвитку систем бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту і підвищення рівня використання обліково-аналітичної інформації в управлінні діяльністю підприємств.

Інформацію підготував

професор кафедри обліку та аналізу 

Національного університету «Львівська політехніка»

Сажинець С.Й.

IMG_3580 IMG_3563 IMG_3549 IMG_3534 IMG_3518 IMG_3498 IMG_3486 IMG_3476 IMG_3473 IMG_3458 IMG_3448 IMG_3444 IMG_3414 IMG_3397 IMG_3395 IMG_3391 IMG_3382 IMG_3381


Студенти кафедри взяли участь у Міжнародній конференції в Польщі

Студенти кафедри взяли участь у Міжнародній конференції в Польщі

Впродовж 19-27 жовтня 2014 року студенти другого і четвертого курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» перебували в Університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської в м. Любліні (Республіка Польща) в рамках Проекту співпраці між факультетом економіки Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської та Інститутом економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Під час перебування у м. Любліні студенти:

– взяли участь у третій міжнародній науковій конференції «Бухгалтерський облік і фінансування малого та середнього бізнесу», організатором якої є науковий гурток бухгалтерського обліку факультету економіки університету ім. Марії-Кюрі Склодовської у м. Любліні. Конференція відбувалась 21-22 жовтня 2014 року на факультеті економіки в Університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської у м. Любліні;

– мали зустріч з деканом факультету економіки університету ім. Марії-Кюрі Склодовської у м. Любліні д.е.н., проф. Збігнєвом Пастушаком та продеканом з питань роботи зі студентами к.е.н. Малгожатою Камєнєцкою;

– ознайомилися з культурно-історичною спадщиною Любліна та Люблінського воєводства;

– приймали активну участь у навчально-інтеграційному виїзді, організованому студентськими економічними науковими колами, «РАДАР 2014», який проводився у м. Краснобруд з 23 по 26 жовтня 2014 року.

Поїздка була надзвичайно плідною, оскільки студенти ознайомились з організацією проведення наукових студентських конференцій за кордоном та взяли участь у навчально-інтеграційних заходах та тренінгах, організованих студентами економічного факультету університету ім. Марії-Кюрі Склодовської у м. Любліні.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Конкурс до Дня бухгалтера!

Конкурс до Дня бухгалтера!

Дивись умови на картинці!…… ………….. ………….. …………. ……….. ………. ………..

конкурс


Вітаємо студенток кафедри обліку та аналізу Винар Наталю та Кузьмич Марію з успішною участю в олімпіаді.

Вітаємо студенток кафедри обліку та аналізу Винар Наталю та Кузьмич Марію з успішною участю в олімпіаді.

Студентки кафедри обліку та аналізу Винар Наталія Тарасівна та Кузьмич Марія Володимирівна зайняли IV та VI місце відповідно на ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Облік і аудит” яка відбулася на базі Тернопільського національного економічного університету 14-16 травня 2014р.
В олімпіаді взяли участь студенти з 53 провідних вищих навчальних закладів України (98 учасників).
Під час проведення олімпіади учасники розв’язували письмові практичні та тестові завдання, що охоплювали дисципліни: „Фінансовий облік”, „Управлінський облік”, „Організація та методика економічного аналізу”, „Аудит”. Тестові завдання виконувалися студентами у залі електронних ресурсів з використанням комп’ютерної техніки.

Вітаємо наших представниць та бажаємо їх подальших навчальних здобутків!

Грамоти-page-001_s Грамоти-page-002_s


Студенти-обліковці святкують ювілей Кобзаря

Студенти-обліковці святкують ювілей Кобзаря

Здавалося, за 200 років після дня народження великого генія Тараса Шевченка, вже всі і все про нього знають. Але студенти кафедри обліку та аналізу вирішили детально дослідити особисте життя та спадщину великого поета та художника. Результатом цього став Шевченківський вечір, який відбувся 6 березня 2014р.
Студенти, як справжні дослідники Кобзаря, ділилися своїми знахідками із присутніми – професорами, доцентами, викладачами, аспірантами та студентами кафедри. Як сучасні технології допомагають втілювати ідеї, переконалися усі учасники вечора, адже вони дали змогу відобразити цікаві факти із біографії та творчості Шевченка «в кольорі» на великому екрані. «Цікаві факти з біографії Т.Г.Шевченка», підготували студенти групи ОА-43 Варламова Анна, Войтович Оксана та Пелюх Ірина. Незнаний багатьом Шевченко – поет любові, представ перед нами прекрасними постатями своїх дам серця, а також віршами, на які надихнули поривання його серця до любові. Презентацію на тему «Кохання в житті Шевченка» підготували студенти групи ОА 41 Багрій Олег, Мартиняк Олена та Харько Марія.
Студентка групи ОА-41 Атаманчук Олександра провела екскурсію по «творчій галереї» художніх робіт не лише великого поета, але й видатного художника. На слайдах картини змінювали одна одну, а для глядачів Кобзар відкривався все з нової та нової сторони. Пейзажі, портрети, автопортрети манили кольорами та глибокістю ідей, адже жоден мазок пензля чи штриха олівця не був безпідставний. Кожен дотик до полотна чи паперу був виправданий силою великого таланту.
Звучали твори поета, які підтверджували своєю суттю, що вони, як і все велике, не мають строку давності і актуальні завжди. Чи звучали вони під звуки бандури, чи під сучасні пісні та відео із революційних кадрів Майдану, кожен розумів, що то сам Тарас звертається до українських палаючих сердець.
Так студенти групи ОА 21 Андрусяк Богдана, Гриців Марія, Бескід Наталія, Пакош Ірина-Марія підготували витяг з твору «Великий льох», який продовжує тему викриття злочинів, скоєних російським самодержавством проти України. Студент групи ОА-42 Шиманський Ростислав продекламував вірш «Мені однаково, чи буду…», у якому звучать мотиви неволі, стійкої громадянської позиції, уболівання й туги поета за Україною. Студенти групи ОА-32 Рішко Христина, Шкоропад Катерина, Гринишин Ольга, Сковрон Наталя під акомпанемент бандури виконали витяг з твору «Кавказ». Уривки віршів Шевченка, які віддзеркалюють сьогоднішні події в Україні підготували студенти групи ОА-34: Шквір Катерина, Яксманицька Ольга, Мумрик Андріана, Молоткова Олена, Перепелиця Ліліана та Козевич Юлія.
Творчість поета та біль за Україну надихнула студентку групи ОА-41 Кіндрат Ольгу на написання вірша-звернення до Шевченка.
Вечір присвячений Шевченку на Кафедрі обліку та аналізу вийшов цілком сімейним і щирим. Було все, «… і сміх, і сльози, і любов!». Кожен, хто прийшов з відкритим на правду серцем, вийшов із аудиторії із нетлінною частинкою добра.
Дякуємо всім талановитим студентам кафедри, котрі долучилися до такого прекрасного дійства, а також всім, хто прийшов і розділив радість святкування дня народження великого поета, художника, мислителя, генія українського народу – Тараса Григоровича Шевченка.

Кіндрат Ольга

DSC_0072 DSC_0082DSC_0095 DSC_0187


Колектив кафедри обліку та аналізу вітає Воськала Володимира Івановича з присвоєнням вченого звання доцента!

Колектив кафедри обліку та аналізу вітає Воськала Володимира Івановича з присвоєнням вченого звання доцента!

17.01.2014р. наказом  Міністерства освіти і науки України №38 (на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства) Воськалу Володимиру Івановичу присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку та аналізу.

Вітаємо нашого колегу із черговою віхою на життєвому шляху і бажаємо подальших наукових звершень, нових здобутків на професійній ниві та зичимо міцного здоров’я, добра й злагоди!


Сторінка 10 із 18« Перша...6789101112131415...Остання »
content top