Науково-дослідна робота кафедри обліку та аналізу здійснюється за науковим напрямком “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”.

В рамках названої тематики викладачами кафедри щорічно публікується низка наукових робіт (підручники, посібники, монографії, словники, статті, тези доповідей), кількість яких за час існування кафедри перевищила 1200.

Протягом 2002-2017 рр. динамічний розвиток наукового напрямку роботи кафедри виявився у зростанні практично всіх показників публікацій працівників.


Загальна кількість наукових робіт виконаних викладачами кафедри обліку та аналізу у 2012р. зросла у 3,31 разів в порівнянні з базовим 2002р. Середній темп росту публікацій за 2002-2012рр. складає 23,94%. Найбільш динамічно розвивається напрямок наукової роботи, пов’язаний з написанням та публікацією тез конференцій, темп росту яких у 2012 р. склав 142,3%.

Показником стабільного зростання наукового потенціалу кафедри є захисти її викладачами дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата та доктора економічних наук:

04.04.2003р. Єлісєєв А.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему „Податкове планування на підприємстві”.

15.04.2004р. Нашкерська М.М. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Формування і розвиток регіональних соціально-економічних систем (на матеріалах західного регіону)”.

20.01.2005р. Скибінська З.М. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Маркетингова концепція розвитку ринку товарів з радіокомплекторними властивостями”.

15.06.2006р. Коваль З.О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Економічне оцінювання та формування взаємозв’язків підприємства-виробника із споживачами продукції”.

07.11.2007р. Чубай В.М. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Формування та реалізація інноваційної стратегії машинобудівного підприємства”

14.11.2007р. Гринів Т.Т. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні”

30.04.2008р. Гук О.В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств”

16.12.2008р. Ольшанська М.В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Інтегрування машинобудівних підприємств у виробничо-господарських структурах”

16.12.2008р. Тивончук О.І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Стимулювання інноваційної діяльності машинобудівних підприємств”

24.02.2009р. Височан О.С. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація”

26.05.2009р. Пилипенко Л.М. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання”

29.01.2010р. Подольчак Н.І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Економічне оцінювання та розвиток лізингової діяльності машинобудівного підприємства”

23.02.2010р. Яремко І.Й. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: “Оцінювання та формування вартості машинобудівних підприємств”

26.03.2010р. Воськало В.І. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Формування стратегій розвитку житлового будівництва в Україні”

07.05.2010р. Ясінська А.І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Системно-орієнтоване управління витратами машинобудівного підприємства”

06.07.2010р. Шира Т.Б. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Оцінювання інноваційно-технологічного потенціалу машинобудування, як фактора економічного зростання”

16.02.2011р. Цогла О.О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Обгрунтування та економічне оцінювання диверсифікації діяльності машинобудівних підприємств”

10.06.2011р. Свідрик Т.І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Формування систем діагностування витрат машинобудівних підприємств””

16.05.2012р. Литвиненко Н.О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Бухгалтерський облік і контроль внутрішніх розрахунків”

15.12.2012р. Височан О.О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Облік витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції і їх фінансового забезпечення”

30.01.2013р. Воськало Н.М. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Облік та контроль власного капіталу в системі корпоративного управління”

26.04.2013р. Лемішовська О.С. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Управління податковим процесом банків”

11.02.1015р. Федишин Н.І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Організування та оцінювання ефективності податкового планування на підприємстві”

17.09.2015р. Глушко О.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Економічний інструментарій в управлінні економічною стійкістю підприємств ”

29.10.2015р. Височан О.С. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: “Розвиток теорії та методології обліку у суб’єктів туристичної діяльності”

29.10.2015р. Тесак О.В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Ризики у відносинах машинобудівного підприємства із суб’єктами зовнішнього та внутрішнього середовища”

28.12.2015р. Гик В.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Облік і контроль в системі управління витратами на інновації”

15.11.2016р. Пилипенко Л.М. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: “Система публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки”

Викладачі кафедри також активно працюють над виконанням госпдоговірних тем, зокрема 01.11.2004р. між кафедрою обліку та аналізу та спеціалізованим управлінням №14 ЗАТ фірми “Нафтогазбуд” укладено договір №1543 на створення (передавання науково-технічної продукції: “Методичні рекомендації з обліку та контролю витрат на утримання та експлуатацію будівельних машин та механізмів”. Виконання зазначеного договору було завершено 31.12.2005 року.

Викладачі кафедри входять до складу виконавців господоговірної теми “Розробка системи управління витратами на ВАТ “Конвеєр” та положення про збалансовану систему економічних та фінансових показників діяльності кожного структурного підрозділу на ВАТ “Конвеєр” (номер державної реєстрації 0108U007878). Науково-технічною продукцією за умовами договору виступають: а) розроблена система управління витратами; б) положення про систему показників.

Також: ДБ/ЛАН “Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості”, затвердженої Наказом Міністерства освіти та науки України №686 від 22.07.2009р. і “Розроблення методичних положень з калькулювання собівартості послуг населенню для ТзОВ науково-виробниче кооперативне підприємство “Волєн” (номер державної реєстрації 0110U005034). Науково-технічною продукцією за умовами договору є надання науково-методичної допомоги при калькулюванні собівартості послуг за видами, що надаються населенню.

За відносно невеликий період свого існування кафедра обліку та аналізу зуміла організувати і провести чотири науково-практичні конференції. Так, 26-27 листопада 2004 року було проведено конференцію на тему: „Теорія і практика бухгалтерського обліку та аудиту: сучасний стан і напрями удосконалення”, а 20-22 квітня 2007 року та 23-24 жовтня 2009 року та 24-25 жовтня 2014 року на тему „Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”.

Перша науково-практична конференція „Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” була організована за сприяння Західного регіонального відділення Аудиторської палати України, Львівського територіального відділення Спілки аудиторів України, Львівського відділення федерації бухгалтерів і аудиторів України, аудиторської фірми “Контракти-Аудит”. У роботі конференції взяли участь 380 науковців, представників 52 вищих навчальних закладів (з них 17 Національних університетів) із 18 міст України та Краківської економічної академії (республіка Польща), а також фахівці-практики реального сектору економіки. Якісний склад учасників конференції – це 44 доктори економічних наук та професори, докторанти, 120 кандидатів наук та доцентів, аспіранти, викладачі, аудитори та фахівці-практики. Географія учасників конференції від Харкова до Ужгорода і від Чернігова до Сімферополя.

До початку роботи науково-практичної конференції було видано збірник 205 тез доповідей обсягом 17,5 д.а. та два видання фахового вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” № 576 і № 577, в яких надруковано 176 наукових статей, загальним обсягом 88,7 д.а.

З огляду на те, що конференція відбувалася саме в ті дні, коли 5 років тому у Львівській політехніці була створена кафедра обліку та аналізу, то до її першого ювілею колектив кафедри підготував та видав довідкове видання “Кафедра обліку та аналізу. 2002 – 2007 рр.”, яке являє собою короткий інформаційний нарис про створення та становлення кафедри, її навчальну, організаційно-методичну, наукову та виховну діяльність, про творчі доробки її працівників.

Враховуючи актуальність теми конференції, у виступах багатьох доповідачів звучало побажання зробити її традиційною. Тому організатори конференції прийняли рішення проводити її один раз в 2,5 роки.

Тому наступна – II науково-практична конференція “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” відбулася 23-24 жовтня 2009 року. Конференція була організована за сприяння Територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях, Всеукраїнської бухгалтерської газети “Все про бухгалтерський облік”, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Львівського територіального відділення Спілки аудиторів України, Західного регіонального відділення Аудиторської палати України, Благодійного фонду розвитку Львівської політехніки, аудиторської фірми “Контракти-Аудит”. У роботі конференції взяли участь 271 науковець, представників 52 вищих навчальних закладів (як України, так і зарубіжних країн), а також фахівці-практики реального сектору економіки. Якісний склад учасників конференції – це 19 докторів економічних наук та професорів, 68 кандидатів наук та доцентів, 29 аспірантів, а також викладачі, аудитори та фахівці-практики. На конференції заслухані 24 доповіді на пленарному засіданні та 58 доповідей на секційних засіданнях.

На конференції були розглянуті актуальні питання у сфері обліку, аналізу та аудиту як інструментарію, що використовується в практиці управління вітчизняними підприємствами з врахуванням сучасних теоретичних досягнень в цих науках, а також піднята проблематика підготовки фахівців за спеціальністю “Облік і аудит” та використання інформаційних технологій для обліково-аналітичної роботи. Проведення конференції надало можливість обміну досвідом між науковцями і практиками в сфері обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства, зміцнення взаємозв’язків між вищими навчальними закладами для подальшої наукової співпраці та обміну результатами досліджень за вищезазначеною тематикою.

З доповідями виступили І.В. Алєксєєв, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету “Львівська політехніка”, В.І. Бачинський, к.е.н., докторант завідувач кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії, А.Г. Загородній, к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”, Г.І. Кіндрацька, к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”, Є.В. Крикавський, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, Я.Д. Крупка, д.е.н., професор, декан факультету обліку і аудиту Тернопільського національного економічного університету, П.О. Куцик, к.е.н., доцент, перший проректор Львівської комерційної академії, О.Б. Мних, к.е.н., докторант кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, В.Ф. Піхоцький, начальник Територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях, О.Ю. Редько, д.е.н., професор Державної академії статистики, обліку та аудиту, Президент Гільдії внутрішніх аудиторів, В.С. Рудницький, д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту Львівської комерційної академії, О.Г. Степовий, шеф-редактор Всеукраїнської газети “Все про бухгалтерський облік”, Н.І. Чухрай, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”, І.Й. Яремко, к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка” та інші.

На конференції працювали такі секції:
1. “Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства”;
2. “Інформаційні системи і технології в обліково-аналітичному забезпеченні менеджменту підприємства”.
3. “Уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика”;
4. “Організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації”.

До початку роботи науково-практичної конференції було видано збірник 115 тез доповідей обсягом 92 д.а. та фаховий вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” № 647, в якому надруковано 108 наукових статей, загальним обсягом 325,5 д.а.

Крім плідної роботи у рамках конференції, її учасники мали змогу помилуватися прекрасним містом Лева, пройтися його затишними вулицями, відвідати музеї та театри, поспілкуватися з мешканцями тощо.

Наукові конференції, організовані кафедрою обліку та аналізу

Дата проведення Назва і тема конференції
20-22 квітня 2007 р. Науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»
16 жовтня 2008 р. Студентська наукова конференція «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України»
26 лютого 2009 р. Наукова конференція аспірантів, пошукувачів та магістрів «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України»
15 жовтня 2009 р. Друга студентська наукова конференція «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України»
23-24 жовтня 2009 р. Друга науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»
28-29 жовтня 2010 р. Третя студентська наукова конференція «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України»
17-18 березня 2011 р. Наукова конференція аспірантів, пошукувачів та магістрів «Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами»
20-21 жовтня 2011 р. Четверта студентська наукова конференція «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України»
26-28 квітня 2012 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»

18-19 жовтня 2012 р. П’ята студентська наукова конференція «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України»
21-22 березня 2013 р. Третя наукова конференція аспірантів, пошукувачів та магістрів “Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами”
17-18 жовтня 2013 р. Шоста студентська наукова конференція (зі статусом міжнародної) “Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України”
16-17 жовтня 2014 р. Міжнародна студентська наукова конференція “Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України”
24-25 жовтня 2014 р. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”
20 березня 2015 р. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств”
18 березня 2016 р. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств”
17 березня 2017 р. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств”
27-28 квітня 2017 р. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”

У 2015 затверджено такі теми наукових досліджень:

1) «Система обліку і звітності як інструментарій управління підприємством» (керівник — проф. Пилипенко Л.М.); 2) «Розвиток концептуальних і методологічних засад системи бухгалтерського обліку» (керівник – проф. Яремко І.Й.); 3) «Теоретико-методологічний базис розвитку облікових систем з врахуванням полівидової структури народногосподарського комплексу України» (керівник – проф. Височан О.С.); 4) «Економічний розвиток підприємства: теоретико-методологічні аспекти та інструментарій управління» (керівник – доц. Чубай В.М.); 5) «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (керівник – проф. Загородній А.Г.).

определение позиции сайта в поисковиках бесплатнопольше жизньplaces to visit in russia moscowстатистика конверсии сайтовfree web cam girls liveлобановский александр отзывыПавелко депутат