Підготовка фахівців для різноманітних галузей народного господарства на кафедрі „Обліку та аналізу” ведеться за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр (базова вища освіта) і
  • спеціаліст та магістр (повна вища освіта) з обліку і аудиту.

Об’єктами діяльності є:

для бакалаврів – облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю;

для спеціалістів – підприємства усіх сфер національної економіки та всіх видів економічної діяльності;

для магістрів – за видами економічної діяльності, додатково до вмінь бакалавра, магістр підготовлений до роботи на посадах у фінансово-облікових службах центральних та регіональних органів влади і управління, підприємств, організацій і установ різних форм власності і господарювання, а також у наукових установах та вищих навчальних закладах.

Останніми роками спостерігається стабільне зростання популярності спеціальності „Облік і аудит” про що свідчить динаміка зміни кількості бакалаврів кафедри „Обліку та аналізу” (з 61 студента в 2002-2003 н.р. до 157 – у 2013-2014 н.р.).


Динаміка зміни чисельності студентів-бакалаврів кафедри обліку та аналізу

Стабільно зростає кількість бакалаврів стаціонарної форми навчання. У 2002-2003 н.р. на кожного заочника доводилось два бакалавра стаціонару, у 2005-2006 н.р. це співвідношення збільшилось до 1:3,8. На сьогоднішній день кількість бакалаврів стаціонару перевищує кількість заочників, які випускаються кафедрою на 17 студентів.


Динаміка зміни чисельності студентів-спеціалістів та магістрів кафедри обліку та аналізу

Кількість студентів, які випускаються кафедрою обліку та аналізу останніми роками в порівнянні з базовим 2002-2003 н.р. зросла більш ніж втричі (3,48р.) Причому в останній рік кафедрою випускаються студенти виключно освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Серед випускників кафедри 2013-2014 н.р. 18 чоловік захищали диплом іноземною мовою.

Кафедра дотримується вимог освітньо-професійної програми (ОПП) вищої освіти, яка розроблена на основі відповідних галузевих стандартів вищої освіти і конкретизує зміст освіти, містить перелік нормативних дисциплін. Перелік нормативних дисциплін, викладання яких закріплене за кафедрою обліку та аналізу, подано у таблиці:

Також на кафедрі розроблено варіативну частину ОПП з підготовки бакалаврів напряму “Облік і аудит”, спеціалістів та магістрів спеціальності “Облік і аудит”, яка визначає зміст професійної підготовки фахівця у вигляді переліку варіативних дисциплін із зазначенням кількості навчальних годин на вивчення

Перелік нормативних та варіативних дисциплін, викладання яких закріплене за кафедрою обліку та аналізу, подано у таблиці:

Нормативні та варіативні дисципліни, закріплені за кафедрою обліку та аналізу

Нормативні дисципліни Варіативні дисципліни
Назва Курс Назва Курс
Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
Бухгалтерський облік 1 (загальна теорія) 2 Вступ до фаху «Облік і аудит» 1
Бухгалтерський облік II (загальна теорія) 3 Облік у зарубіжних країнах 3
Аналіз господарської діяльності 3 Історія обліку, аналізу та аудиту 3
Фінансовий облік І 3
Фінансовий облік II 3 Контроль і ревізія 3
Управлінський облік 4 Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва 3
Звітність підприємств 4
Облік у банках 4 Податкова система 3
Облік у бюджетних установах 4 Облік у небюджетних неприбуткових організаціях

4

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті 4
Облік і звітність в оподаткуванні 4 Облік за видами економічної діяльності 4
Аудит 4
Спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит»
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті 1 Аудит в зарубіжних країнах 1
Облік зовнішньоекономічної діяльності 1 Облік і звітність у корпораціях 1
Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті 1 Судово-бухгалтерська експертиза 1
Фінансовий аналіз 1 Менеджмент персоналу бухгалтерської служби 1
Організація обліку 1 Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності 1
Спеціальність 8.03050901 «Облік і аудит»
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 1 Менеджмент персоналу 1
Фінансовий аналіз 1 Інноваційний розвиток 2
Організація бухгалтерського обліку 1 Методологія наукових досліджень 2
Організація і методика аудиту 1
Спеціалізації (вибіркові дисципліни)
Спеціалізація «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»
Судово-бухгалтерська експертиза 1
Державний фінансовий контроль 1
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 2
Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті 2
Спеціалізація «Облік і аудит в управлінні банками»
Звітність банків 1
Облік і аудит в установах Національного банку 1
Аналіз діяльності банків 2
Облікові технології банківських операцій 2
Спеціалізація «Облік і аудит діяльності бюджетних установ»
Звітність бюджетних установ 1
Державний фінансовий контроль в секторі загального державного управління 1
Аналіз діяльності бюджетних установ 2
Облік та фінансова звітність за МСБО державного сектора 2

 

Постійна, щоденна, кропітка науково-методична робота, яка ведеться на кафедрі „Обліку та аналізу” свідчить про зростання усвідомлення необхідності вдосконалення цього напрямку роботи та правильність обраної політики, спрямованої на вдосконалення наукового рівня професорсько-викладацького складу та підвищення реноме кафедри.


Переважну більшість у загальній сукупності методичних рекомендацій, виданих викладачами кафедри займають контрольні роботи для студентів заочної форми навчання (58) та рекомендації до проведення практичних занять (53).

Протягом 2002-2003 н.р. дисципліни, які викладаються на кафедрі „Обліку та аналізу” були забезпечені методичними рекомендаціями практично на 100%. В подальшому відбувається удосконалення їх змісту та структури та видаються методичні рекомендації до нових дисциплін.

З методичним доробком студенти кафедри можуть ознайомитися працюючи у віртуальному середовищі за електронною адресою: http://vns.lp.edu.ua/moodle

У структурі навчального навантаження кафедри значну частку займають такі види: керівництво випускними роботами – 27,4%, практичні та лабораторні заняття – 20,1%, курсове проектування – 15,3%


Фахівці спеціальності „Облік і аудит” можуть займати різноманітні первинні посади, зокрема: головний бухгалтер, начальник відділу (сектору), старший економіст, викладач економіки (рівень бакалавра); начальник відділу (сектору), старший бухгалтер, бухгалтер (рівень спеціаліста); начальник контрольно-ревізійного відділу, головний бухгалтер, аудитор, аудитор-діагностик, ревізор, головний ревізор, провідний економіст, викладач, методист, молодший науковий співробітник (рівень магістра).

Випускники спеціальності є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у фінансових та кредитно-банківських установах, в органах податкової адміністрації, контрольно-ревізійних управліннях, державному казначействі, у страхових компаніях та інших структурах. Кращі випускники-магістри продовжують навчання в аспірантурі Інституту економіки і менеджменту. Більше третини викладачів кафедри обліку та аналізу ІНЕМ – випускники спеціальності „Облік і аудит” Національного університету „Львівська політехніка”.

Освітньо-професійні програми підготовки майбутніх фахівців з обліку і аудиту є основою вищої економічної освіти, яка забезпечується вивченням збалансованої системи гуманітарних та соціально-економічних, фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін.

Звичайно ж більша частина дисциплін, які вивчаються студентами кафедри „Обліку та аналізу” стосуються їхньої спеціальності.