Підготовка фахівців для різноманітних галузей народного господарства на кафедрі Обліку та аналізу зі спеціальності „Облік і оподаткування” ведеться за двома рівнями вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) і
  • другий (магістерський) .

Об’єктами діяльності є:

для бакалаврів – облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю;

для магістрів – за видами економічної діяльності, додатково до вмінь бакалавра, магістр підготовлений до роботи на посадах у фінансово-облікових службах центральних та регіональних органів влади і управління, підприємств, організацій і установ різних форм власності і господарювання, а також у наукових установах та вищих навчальних закладах.

Останніми роками спостерігається стабільне зростання популярності спеціальності „Облік і аудит” про що свідчить динаміка зміни кількості бакалаврів кафедри „Обліку та аналізу” (з 61 студента в 2002-2003 н.р. до 157 – у 2013-2014 н.р.).

 

Динаміка зміни чисельності студентів-бакалаврів кафедри обліку та аналізу

Стабільно зростає кількість бакалаврів стаціонарної форми навчання. У 2002-2003 н.р. на кожного заочника доводилось два бакалавра стаціонару, у 2005-2006 н.р. це співвідношення збільшилось до 1:3,8. На сьогоднішній день кількість бакалаврів стаціонару перевищує кількість заочників, які випускаються кафедрою на 17 студентів.

 

Динаміка зміни чисельності студентів-спеціалістів та магістрів кафедри обліку та аналізу

Кількість студентів, які випускаються кафедрою обліку та аналізу останніми роками в порівнянні з базовим 2002-2003 н.р. зросла більш ніж втричі (3,48р.) Причому в останній рік кафедрою випускаються студенти виключно освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Серед випускників кафедри 2013-2014 н.р. 18 чоловік захищали диплом іноземною мовою.

Кафедра дотримується вимог освітньо-професійної програми (ОПП) вищої освіти, яка розроблена на основі відповідних галузевих стандартів вищої освіти і конкретизує зміст освіти, містить перелік нормативних дисциплін. Перелік нормативних дисциплін, викладання яких закріплене за кафедрою обліку та аналізу, подано у таблиці:

Також на кафедрі розроблено варіативну частину ОПП з підготовки бакалаврів напряму “Облік і аудит”, спеціалістів та магістрів спеціальності “Облік і аудит”, яка визначає зміст професійної підготовки фахівця у вигляді переліку варіативних дисциплін із зазначенням кількості навчальних годин на вивчення

Перелік нормативних та варіативних дисциплін, викладання яких закріплене за кафедрою обліку та аналізу, подано у таблиці:

Нормативні та варіативні дисципліни, закріплені за кафедрою обліку та аналізу

 

Нормативні дисципліни Варіативні дисципліни
Назва К-ть кред. Назва К-ть кред.
бакалавр за спеціальністю «Облік і оподаткування»
Вступ до фаху «Облік і оподаткування» 3 Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті 3
Бухгалтерський облік (загальна теорія) 5 Облік зовнішньоекономічної діяльності 5
Історія обліку, аналізу та аудиту 3 Облік та аналіз комерційної діяльності 4
Фінансовий облік І 6
Фінансовий облік II 6 Облік у будівництві 4
Аналіз господарської діяльності 5 Податковий облік і звітність 5
Звітність підприємств 5
Податкова система 4 Внутрішньогосподарський контроль 5
Облік у банках 6 Облік у небюджетних неприбуткових організаціях

5

Управлінський облік 5
Облік у державному секторі економіки 5 Облікова політика підприємства 5
Аудит 5
Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні 3
Контроль і ревізія 5
Облік за видами економічної діяльності 7
Облік та оподаткування субєктів малого підприємництва 5
Податкова звітність 5
Податкові розрахунки 5
Аналіз за видами економічної діяльності 5
Податковий і митний контроль 5
Формування та реалізація облікової політики підприємства 5
магістр зі спеціальності «Облік і оподаткування»
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 6  Інноваційний розвиток підприємства 3
Фінансовий аналіз 6  Соціальна відповідальність та інтегрована звітність підприємств 3
Організація бухгалтерського обліку 4  Теорія та історія оподаткування  3
Організація і методика аудиту 6
Облік і звітність у корпораціях 3
Претензійне та позовне провадження 3
Спеціалізації (вибіркові дисципліни)
Спеціалізація «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»
Менеджмент персоналу бухгалтерської служби 3
Державний фінансовий контроль 4
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 4
Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті 4
Спеціалізація «Облік і аудит в управлінні банками»
Звітність банків 3
Облік і аудит в установах Національного банку 4
Аналіз діяльності банків 4
Облікові технології банківських операцій 4
Спеціалізація «Облік і аудит діяльності бюджетних установ»
Звітність бюджетних установ 3
Державний фінансовий контроль в секторі загального державного управління 4
Аналіз діяльності бюджетних установ 4
Облік та фінансова звітність за МСБО державного сектора 4

 

Постійна, щоденна, кропітка науково-методична робота, яка ведеться на кафедрі „Обліку та аналізу” свідчить про зростання усвідомлення необхідності вдосконалення цього напрямку роботи та правильність обраної політики, спрямованої на вдосконалення наукового рівня професорсько-викладацького складу та підвищення реноме кафедри.

 

Переважну більшість у загальній сукупності методичних рекомендацій, виданих викладачами кафедри займають контрольні роботи для студентів заочної форми навчання (58) та рекомендації до проведення практичних занять (53).

Протягом 2002-2003 н.р. дисципліни, які викладаються на кафедрі „Обліку та аналізу” були забезпечені методичними рекомендаціями практично на 100%. В подальшому відбувається удосконалення їх змісту та структури та видаються методичні рекомендації до нових дисциплін.

З методичним доробком студенти кафедри можуть ознайомитися працюючи у віртуальному середовищі за електронною адресою: http://vns.lp.edu.ua/moodle

У структурі навчального навантаження кафедри значну частку займають такі види: керівництво випускними роботами – 27,4%, практичні та лабораторні заняття – 20,1%, курсове проектування – 15,3%

 

Фахівці спеціальності „Облік і аудит” можуть займати різноманітні первинні посади, зокрема: головний бухгалтер, начальник відділу (сектору), старший економіст, викладач економіки (рівень бакалавра); начальник відділу (сектору), старший бухгалтер, бухгалтер (рівень спеціаліста); начальник контрольно-ревізійного відділу, головний бухгалтер, аудитор, аудитор-діагностик, ревізор, головний ревізор, провідний економіст, викладач, методист, молодший науковий співробітник (рівень магістра).

 

Випускники спеціальності є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у фінансових та кредитно-банківських установах, в органах податкової адміністрації, контрольно-ревізійних управліннях, державному казначействі, у страхових компаніях та інших структурах. Кращі випускники-магістри продовжують навчання в аспірантурі Інституту економіки і менеджменту. Більше третини викладачів кафедри обліку та аналізу ІНЕМ – випускники спеціальності „Облік і аудит” Національного університету „Львівська політехніка”.

 

Освітньо-професійні програми підготовки майбутніх фахівців з обліку і аудиту є основою вищої економічної освіти, яка забезпечується вивченням збалансованої системи гуманітарних та соціально-економічних, фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін.

Звичайно ж більша частина дисциплін, які вивчаються студентами кафедри „Обліку та аналізу” стосуються їхньої спеціальності.