Підготовка фахівців для різноманітних галузей народного господарства на кафедрі Обліку та аналізу зі спеціальності „Облік і оподаткування” ведеться за двома рівнями вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) і
  • другий (магістерський) .

Об’єктами діяльності є:

для бакалаврів – облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю;

для магістрів – за видами економічної діяльності, додатково до вмінь бакалавра, магістр підготовлений до роботи на посадах у фінансово-облікових службах центральних та регіональних органів влади і управління, підприємств, організацій і установ різних форм власності і господарювання, а також у наукових установах та вищих навчальних закладах.

Останніми роками спостерігається стабільне зростання популярності спеціальності „Облік і аудит” про що свідчить динаміка зміни кількості бакалаврів кафедри „Обліку та аналізу” (з 61 студента в 2002-2003 н.р. до 157 – у 2013-2014 н.р.).

 

Динаміка зміни чисельності студентів-бакалаврів кафедри обліку та аналізу

Стабільно зростає кількість бакалаврів стаціонарної форми навчання. У 2002-2003 н.р. на кожного заочника доводилось два бакалавра стаціонару, у 2005-2006 н.р. це співвідношення збільшилось до 1:3,8. На сьогоднішній день кількість бакалаврів стаціонару перевищує кількість заочників, які випускаються кафедрою на 17 студентів.

 

Динаміка зміни чисельності студентів-спеціалістів та магістрів кафедри обліку та аналізу

Кількість студентів, які випускаються кафедрою обліку та аналізу останніми роками в порівнянні з базовим 2002-2003 н.р. зросла більш ніж втричі (3,48р.) Причому в останній рік кафедрою випускаються студенти виключно освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Серед випускників кафедри 2013-2014 н.р. 18 чоловік захищали диплом іноземною мовою.

Кафедра дотримується вимог освітньо-професійної програми (ОПП) вищої освіти, яка розроблена на основі відповідних галузевих стандартів вищої освіти і конкретизує зміст освіти, містить перелік нормативних дисциплін. Перелік нормативних дисциплін, викладання яких закріплене за кафедрою обліку та аналізу, подано у таблиці:

Також на кафедрі розроблено варіативну частину ОПП з підготовки бакалаврів напряму “Облік і аудит”, спеціалістів та магістрів спеціальності “Облік і аудит”, яка визначає зміст професійної підготовки фахівця у вигляді переліку варіативних дисциплін із зазначенням кількості навчальних годин на вивчення

Перелік нормативних та варіативних дисциплін, викладання яких закріплене за кафедрою обліку та аналізу, подано у таблиці:

Нормативні та варіативні дисципліни, закріплені за кафедрою обліку та аналізу

 

Нормативні дисципліни Варіативні дисципліни
Назва К-ть кред. Назва К-ть кред.
бакалавр за спеціальністю «Облік і оподаткування»
Вступ до фаху «Облік і оподаткування» 3 Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті 3
Бухгалтерський облік (загальна теорія) 5 Облік зовнішньоекономічної діяльності 5
Історія обліку, аналізу та аудиту 3 Облік та аналіз комерційної діяльності 4
Фінансовий облік І 6
Фінансовий облік II 6 Облік у будівництві 4
Аналіз господарської діяльності 5 Податковий облік і звітність 5
Звітність підприємств 5
Податкова система 4 Внутрішньогосподарський контроль 5
Облік у банках 6 Облік у небюджетних неприбуткових організаціях

5

Управлінський облік 5
Облік у державному секторі економіки 5 Облікова політика підприємства 5
Аудит 5
Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні 3
Контроль і ревізія 5
Облік за видами економічної діяльності 7
Облік та оподаткування субєктів малого підприємництва 5
Податкова звітність 5
Податкові розрахунки 5
Аналіз за видами економічної діяльності 5
Податковий і митний контроль 5
Формування та реалізація облікової політики підприємства 5
магістр зі спеціальності «Облік і оподаткування»
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 6  Інноваційний розвиток підприємства 3
Фінансовий аналіз 6  Соціальна відповідальність та інтегрована звітність підприємств 3
Організація бухгалтерського обліку 4  Теорія та історія оподаткування  3
Організація і методика аудиту 6
Облік і звітність у корпораціях 3
Претензійне та позовне провадження 3
Спеціалізації (вибіркові дисципліни)
Спеціалізація «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»
Менеджмент персоналу бухгалтерської служби 3
Державний фінансовий контроль 4
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 4
Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті 4
Спеціалізація «Облік і аудит в управлінні банками»
Звітність банків 3
Облік і аудит в установах Національного банку 4
Аналіз діяльності банків 4
Облікові технології банківських операцій 4
Спеціалізація «Облік і аудит діяльності бюджетних установ»
Звітність бюджетних установ 3
Державний фінансовий контроль в секторі загального державного управління 4
Аналіз діяльності бюджетних установ 4
Облік та фінансова звітність за МСБО державного сектора 4

 

Постійна, щоденна, кропітка науково-методична робота, яка ведеться на кафедрі „Обліку та аналізу” свідчить про зростання усвідомлення необхідності вдосконалення цього напрямку роботи та правильність обраної політики, спрямованої на вдосконалення наукового рівня професорсько-викладацького складу та підвищення реноме кафедри.

 

Переважну більшість у загальній сукупності методичних рекомендацій, виданих викладачами кафедри займають контрольні роботи для студентів заочної форми навчання (58) та рекомендації до проведення практичних занять (53).

Протягом 2002-2003 н.р. дисципліни, які викладаються на кафедрі „Обліку та аналізу” були забезпечені методичними рекомендаціями практично на 100%. В подальшому відбувається удосконалення їх змісту та структури та видаються методичні рекомендації до нових дисциплін.

З методичним доробком студенти кафедри можуть ознайомитися працюючи у віртуальному середовищі за електронною адресою: http://vns.lp.edu.ua/moodle

У структурі навчального навантаження кафедри значну частку займають такі види: керівництво випускними роботами – 27,4%, практичні та лабораторні заняття – 20,1%, курсове проектування – 15,3%

 

Фахівці спеціальності „Облік і аудит” можуть займати різноманітні первинні посади, зокрема: головний бухгалтер, начальник відділу (сектору), старший економіст, викладач економіки (рівень бакалавра); начальник відділу (сектору), старший бухгалтер, бухгалтер (рівень спеціаліста); начальник контрольно-ревізійного відділу, головний бухгалтер, аудитор, аудитор-діагностик, ревізор, головний ревізор, провідний економіст, викладач, методист, молодший науковий співробітник (рівень магістра).

 

Випускники спеціальності є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у фінансових та кредитно-банківських установах, в органах податкової адміністрації, контрольно-ревізійних управліннях, державному казначействі, у страхових компаніях та інших структурах. Кращі випускники-магістри продовжують навчання в аспірантурі Інституту економіки і менеджменту. Більше третини викладачів кафедри обліку та аналізу ІНЕМ – випускники спеціальності „Облік і аудит” Національного університету „Львівська політехніка”.

 

Освітньо-професійні програми підготовки майбутніх фахівців з обліку і аудиту є основою вищої економічної освіти, яка забезпечується вивченням збалансованої системи гуманітарних та соціально-економічних, фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін.

Звичайно ж більша частина дисциплін, які вивчаються студентами кафедри „Обліку та аналізу” стосуються їхньої спеціальності.

список доменных зонШвед будівельна компаніяошибка 404 настройкахарьковская обувная фабрика каталогbest home budget app for androidбосоножки на каблуке купить украинаЧехунов