Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств. Конспект лекцій: Навчальний посібник/ Сер. „Дистанційне навчання”. – №4. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2002. – 128 с.

Розлянуто теоретичні і практичні аспекти фінансів підприємств, зокрема сутність фінансів підприємств та їх роль у фінансовій системі держави, види фінансових ресурсів підприємств і джерела їх формування, методи організації фінансової роботи на підприємствах, форми грошових розрахунків підприємств, порядок формування і розподілу прибутку підприємств, джерела фінансування основних засобів, інших необоротних активів суб’єктів господарювання, сутність та організацію обігових коштів, принципи і порядок кредитування та оподаткування діяльності підприємств, методи фінансового аналізу та планування фінансових результатів діяльності підприємств.Посібник написано згідно з типовою навчальною програмою дисципліни „Фінанси підприємств”.

Інформаційні системи та технології в обліку: Конспект лекцій: Навчальний посібник/ Шквір В.Д., Романишин Б.М., Загородній А.Г., Височан О.С. – Сер. „Дистанційне навчання”. – № 13. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2003. – 212 с.

Розглянуто основні теоретичні і практичні питання, пов’язані з організацією і впровадженням інформаційних систем та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій в бухгалтерському обліку. Посібник написано згідно з типовою навчальною програмою дисципліни „Інформаційні системи і технології в обліку”.

Партин Г.О., Загородній А.Г. Управлінський облік: Навч. посібник. – Серія „Дистанційне навчання”. – №14. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2003. – 194 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та прикладні аспекти управлінського обліку, зокрема сутність управлінського обліку та його функції в системі управління підприємством, предмет, метод і основні завдання управлінського обліку в обліковій системі підприємства, основи організації управлінського обліку, подано класифікацію витрат для прийняття управлінських рішень, визначення фінансових результатів та контролю за витратами, розглянуто методи дослідження поведінки і побудови функції витрат. Розглянуто сутність, способи і методи калькулювання витрат, методи аналізу „витрати – обсяг діяльності – прибуток”, порядок аналізу облікової інформації при прийнятті операційних та інвестиційних управлінських рішень, завдання і методи бюджетування витрат та організації обліку за центрами відповідальності.

Аудит: Навч. посібник/ Л.М. Полякова, М.В. Корягін, В.І. Воськало, В.М. Чубай. – Серія „Дистанційне навчання”. – №21. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2004. – 248 с.

У посібнику викладено третю частину комплексної навчальної дисципліни „Облік, аналіз і аудит”. Розглянуто суть, предмет і загальні принципи аудиту, його організацію та управління, визначення аудиторського ризику, аудиту активів, пасивів та фінансової звітності, а також підсумкові документи аудиту. Призначений для студентів дистанційної форми навчання.

Бухгалтерський облік: Навч. посібник/ Г.О. Партин, А.Г. Загородній, М.В. Корягін, Р.Л. Хом’як, О.С. Височан, В.І. Воськало. – Серія „Дистанційне навчання”. – №26. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2005. – 248 с.

Цей навчальний посібник є першою частиною загального комплексного посібника з навчальної дисципліни „Облік, аналіз і аудит”. Розглянуто суть, предмет, метод і загальні принципи бухгалтерського обліку, елементи методу бухгалтерського обліку, облік основних господарських процесів, порядок складання та подання фінансової звітності, а також основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Призначений для студентів дистанційної форми навчання.

Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник/ За ред. А.Г. Загороднього. – Серія „Дистанційне навчання”. – №31. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2005. – 428 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та методику проведення економічного аналізу. Розглянуто методичні підходи до аналізу ресурсів та ефективності їх використання, виробничого процесу, фінансових результатів і фінансового стану підприємства. Основні теоретичні положення супроводжуються прикладами розрахунків з відповідними аналітичними висновками. Для оцінки та практичної апробації отриманих теоретичних знань подано контрольні завдання одиничного і множинного вибору відповідей, а також запитання для поглибленої самоперевірки знань. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Скибінська З.М. Економіка та управління підприємством: Навчальний посібник. –  Серія „Дистанційне навчання”. – №33. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2005. – 136 с.

У навчальному посібнику розглянуто концептуальні положення з економіки та управління підприємством, а саме суть основних фондів та оборотних коштів підприємства, організація та форми оплати праці, поняття витрат та методи управління ними, показники оцінки фінансово-економічного стану та ефективності діяльності підприємства, значення антикризової політики підприємства. Призначений для студентів дистанційної форми навчання.

тексты уникальныеприТранспортировка товаракак заказывать с таобао напрямую в украинурамблер поискстоимость обучения в америкеЧехунов Денис прокурор