Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Економічне обґрунтування вибору оптимальних технологічних рішень у будівництві: Навч. пос. – Львів: Видавництво Держ. ун-ту „Львівська політехніка”,1995. – 104 с.

В навчальному посібнику розглядаються основні питання економічної ефективності інвестицій, вибору оптимальних варіантів проектних рішень, сучасні методи оцінки економічної ефективності. Наведено приклади обґрунтування вибору оптимальних рішень в будівництві.Для студентів інженерно-будівельних спеціальностей вузів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, працівників проектних і будівельних організацій

Кузьмін О.Є., Загородній А.Г., Громяк Л.С. Малі форми підприємництва: Навч. посібник. – Львів: Вид-во „Центр Європи”,1996. – 96 с.

У навчальному посібнику розглянуто сутність та значення малих форм підприємництва, їх місце в ринковій економіці, фактори, що визначають ста­новлення малих форм підприємництва та методи управління їх розвитком. Матеріал, викладений у навчальному посібнику, є складовою частиною курсу „Основи підприємництва”.Для студентів вищих навчальних закладів, котрі навчаються за напрямами „Економіка” і „Менеджмент”, а також для використання в системі післявузівської економічної освіти

Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО,2000. – 209 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

У навчальному посібнику розглядаються питання інвестиційної діяльності та інвестиційного менеджменту з погляду реалізації реальних інвестицій у нове будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переоснащення наявних підприємств. Особливу увагу приділено взаємозамінності ресурсів, економічному обгрунтуванню та вибору оптимальних технологій, заміні основних виробничих фондів, вибору локаційного пункту інвестицій у спорудження об’єктів виробничої сфери. Такий посібник в Україні видається вперше.Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців та практичних працівників інвестиційної сфери

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Дизайн і захист грошових знаків України. – Львів: Вид-во ЛБІНБУ,2000. – 112 с.

У виданні розглянуто елементи художнього оформлення та захисту грошових знаків, які випускались на території України, починаючи з 1917 року.Призначена для студентів, які навчаються за спеціальністю „Банківська справа”, „Фінанси”, працівників банківських структур, боністів та нумізматів

Економіка виробничого підприємництва:Навч. посіб. Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; За ред. Й.М. Петровича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

У навчальному посібнику розглядаються найважливіші сучасні концепції і практичні підходи до виробничого підприємництва, його мотиваційна модель, виробнича система як суб’єкт ринкових відносин, стратегія і тактика підприємництва, сучасні форми підприємництва та його інформаційне забезпечення, використання ресурсів і виробничого потенціалу фірми, питання інноваційної та інвестиційної політики фірми, вартісне регулювання підприємництва, фінанси та їх використання, планування підприємницької діяльності.Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів установ підвищення кваліфікації, підприємців, науковців та інших категорій працівників, зайнятих сучасним підприємництвом.

Операції комерційних банків/ Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІНБУ,2003. – 500 с.

У навчальному посібнику конкретно і стисло висвітлено операції банків із залучення грошових коштів, розміщення їх, обслуговування банками платіжного обороту, операції банків з цінними паперами і валютою та облік цих операцій. Те, що в посібнику питання технологій банківських операцій та їх обліку розглянуто у взаємозв’язку, позитивно вирізняє його серед інших аналогічних видань.Посібник добре структурований, окремі розділи логічно взаємопов’язані, містять найновіший вітчизняний інструктивний матеріал. Основна інформація виділена окремо, за текстом подано схеми, запитання для самоконтролю, деякі приклади – усе це робить посібник цікавим і доступним для широкого кола читачів.Посібник розрахований на студентів навчальних закладів економічного напряму 2-3 рівнів, може бути корисним для банківських працівників, слухачів бізнес-шкіл, курсів підвищення кваліфікації

Долішній М.І., Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Товкан О.Е. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід”,2003. – 256 с.

В навчальному посібнику розглядається зміст проблеми розміщення продуктивних сил та обґрунтовуються підходи до її правильного розв’язання. Значна увага приділяється економіко-математичному моделюванню територіальної організації продуктивних сил та аналізу факторів їх розміщення. Окремі розділи присвячено дослідженню економічних переваг і факторів протидії концентрації виробництва, а також ролі транспорту та земельних ресурсів при розміщенні продуктивних сил.Заключний матеріал навчального посібника стосується еволюції поглядів учених і фахівців на проблеми вибору оптимального місця локації підприємств.

Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт.Навч. посібник/ Й.М. Петрович, А.В. Дубодєлова, І.Г. Устінова, І.І. Новаківський; За ред. Й.М. Петровича. 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 180 с.

Вперше узагальнено методичні вимоги до виконання випускних кваліфікаційних робіт і проектів за спеціальністю “Менеджмент організацій”, зокрема до їх тематики, структури, написання окремих розділів, використання статистичних, економіко-математичних методів і досягнень сучасної інформатики у вирішенні складних проблем управління, нових засад економічного оцінювання проектних рішень. Визначено правила оформлення пояснювальної записки та графічного матеріалу випускних кваліфікаційних робіт, організування їх підготовки і захисту. Загальні методичні засади виконання випускних робіт можуть бути використані при підготовці фахівців усіх економічних спеціальностей. Посібник призначений для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, слухачів установ післядипломної освіти третього та четвертого рівнів акредитації.

Скибінська З.М., Янковська Л.А. Економіка та управління підприємством.Навчальний посібник. – Львів: ЗУКЦ,2005. – 116 с.

У посібнику зібрано понад 550 тестових запитань для контролю знань студентів із усіх розділів курсу «Економіка та управління підприємством». Матеріал посібника збалансовано відбиває проблематику курсу та є ефективним засобом структурованого вивчення основних положень навчальної програми.Призначений для студентів як економічних, так і неекономічних спеціальностей, а також спеціалістів у сфері економіки та управління підприємством.

Фінанси підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” за спеціальностями „Фінанси”, „Банківська справа”, „Облік і аудит” / Г.О. Партин, Н.П. Білецька, М.Р. Тимощук, О.С. Гирик. – Львів: ЛБІ НБУ,2005. – 111с.

У цьому посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти фінансів підприємств. Посібник містить навчальну програму дисципліни «Фінанси підприємств», методичні вказівки до вивчення кожної теми, тестові завдання, зміст та розв’язки типових задач, тематику рефератів, питання для самоконтролю знань та список рекомендованої літератури. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання,2006. – 379 с.

У навчальному посібнику розглянуто сутність фінансів підприємств та їх роль у фінансовій системі держави, види фінансових ресурсів підприємств і джерела їх формування, методи організації фінансової роботи на підприємствах, форми грошових розрахунків підприємств, порядок формування і розподілу прибутку підприємств, джерела фінансування основних засобів, інших необоротних активів суб’єктів господарювання, сутність та організацію обігових коштів, принципи і порядок кредитування та оподаткування діяльності підприємств, методи фінансового аналізу та планування фінансових результатів діяльності підприємств. За змістом посібник відповідає типовій навчальній програмі дисципліни “Фінанси підприємств”.Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, слухачів закладів системи післядипломної освіти.

Стадницький Ю.І., Загородній А.Г. Розміщення продуктивних сил (теоретичні основи): Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 351с.

У навчальному посібнику розглянуто зміст проблеми розміщення продуктивних, сил та обґрунтовано підходи до її правильного розв’язання. Значну увагу приділено економіко-математичному моделюванню територіальної організації продуктивних сил та ана­лізу факторів їх розміщення. Окремі розділи присвячено дослідженню економічних переваг і факторів протидії концентрації виробництва, а також ролі транспорту та земельних ресурсів при розміщенні продуктивних сил. Призначено для студентів вищих навчальних закладів економічних факультетів, аспірантів і викладачів.

Стадницький Ю.І., Загородній А.Г. Економічний вибір оптимальних технологій: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 124с.

Розглянуто питання економічного обґрунтування вибору оптимальної технології за умов відсутності функціонуючої, економічного обґрунтування доцільності заміни наявної технології та впливу амортизаційної політики держави на вибір оптимальної технології. Для студентів економічних напрямів підготовки, викладачів та аспірантів.

Фінанси для нефінансових менеджерів/ Партин Г.О., Андрусяк О.Б., Білецька Н.П., Гайдис Н.М., Гирик О.С., Слобода Л.Я., Тимощук М.Р.: Інтерактивний курс для підвищення кваліфікації фахівців банківських установ за дистанційною формою навчання/ За заг. редакцією Партин Г.О. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, Вид-во ННВК „АТБ”, 2008. – 148 с.

Інтерактивний курс «Фінанси для нефінансових менеджерів» підготовлено для підвищення кваліфікації фахівців банківських установ за дистанційною формою навчання. Інтерактивний курс буде корисним для не фінансових менеджерів фінансових, банківських та небанківських установ, підприємств, наукових працівників, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів освіти.

Коваль З.О., Тивончук О.І. Підприємництво і менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Видав­ництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 172с.

Висвітлено основні концептуальні положення з підприємництва та менеджменту. Наведено теоретичні відомості, основні питання для обговорення та самостійного вивчення дисципліни, тести і практичні завдання, теми рефератів і рекомендовану літературу, що допоможе здобути знання з основних аспектів підприємництва і менеджменту, а саме: організаційно-правових форм та видів підприємницької діяльності, технології започаткування підприємницької діяль­ності, її ресурсного забезпечення і державного регулювання, обліку та аналізу цієї діяльності, а також видів організацій як об’єктів управління, процесу, функцій та методів менеджменту, управлінських рішень, комунікації та керівництва в системі менеджменту.

Мачкур А.Є., Лещій Л.А., Коваль З.О. Економіка і управління підприємством:Навч.-метод. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 92 с.

У навчально-методичному посібнику подано ситуаційні вправи, контрольні питання, тести, задачі, а також питання для самостійного опрацювання матеріалу.

Призначений для студентів ІКНІ.

Практичний довідник керівника: Інтелектуальний капітал, транспортні технології, машинобудування, охорона праці. Основні поняття та терміни/ За ред. канд. техн. наук, доцента Б.Д. Білоуса // Б.Д. Білоус, Н.О. Шпак, Н.Б. Білоус, А.С. Мороз, А.Б. Білоус, І.П. Пістун, С.Й. Сажинець, М.Ф. Мандзюк, Ю.І. Харчук. – Луцьк: Видавництво “Волинянин”. – 924 с.

У довіднику висвітлена сутність понять, термінів, процесів, технологій та обладнання, які становлять основу матеріальних активів, ноу-хау, “мовчазних знань” інтелектуального капіталу підприємства.

Рекомендований для використання з метою формування пакета інновацій на підприємстві як у практичних, так і в навчальних цілях керівниками, аспірантами та студентами.

Економіка і управління підприємством: Навч. посібник/ А.Є. Мачкур, Л.А. Лещій, З.О. Коваль. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 156 с.

Висвітлено основні концептуальні положення з економіки і управління підприємством. Надано теоретичні відомості, основні питання для обговорення та самостійного вивчення дисципліни, тести і практичні завдання, теми рефератів і рекомендовану літературу, що допоможе здобути знання з основних аспектів економіки і управління підприємством, а саме поняття: підприємства як суб’єкта господарювання в ринковій економіці, основи управління підприємством, необоротні та оборотні активи підприємства, нематеріальні ресурси та активи, економіка та організація заробітної плати на підприємстві, основи інвестиційної діяльності підприємства, основи його маркетингової діяльності та фінансово-економічні результати і ефективність діяльності підприємства.

Призначений для студентів неекономічних спеціальностей.

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 406 с.

Висвітлено теоретичні й практичні основи стратегічного менеджменту організації. Розглянуто формування місії та цілей, стратегічну діагностику середовища, стратегічний аналіз потенціалу ринку й організації, генерацію й аналіз стратегічних альтернатив, вибір і реалізацію стратегії. Розроблений автором навчально-методичний комплекс з дисципліни “Стратегічний менеджмент” містить методичні рекомендації щодо формування завдань для контролю знань студента і критерії їх оцінювання, а також тематику та методичні рекомендації до виконання курсової роботи. У додатках розглянуто методику проведення SWOT-аналізу та портфельного аналізу методом Бостонської консалтингової групи на прикладах конкретних організацій.

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, менеджерів організацій.

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб./ Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2010. – 406 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні й практичні основи стратегічного менеджменту організації. Розглянуто формування місії та цілей, стратегічну діагностику середовища, стратегічний аналіз потенціалу ринку й організації, генерацію й аналіз стратегічних альтернатив, вибір і реалізацію стратегії. Розроблений автором навчально-методичний комплекс з дисципліни “Стратегічний менеджмент” містить методичні рекомендації щодо формування завдань для контролю знань студента і критерії їх оцінювання, а також тематику та методичні рекомендації до виконання курсової роботи. У додатках розглянуто методику проведення SWOT-аналізу та портфельного аналізу методом Бостонської консалтингової групи на прикладах конкретних організацій.

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, менеджерів організацій.

Мачкур А.Є. Економіка і управління підприємством: практикум/ А.Є. Мачкур, Л.А. Лещій, З.О. Коваль. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 120 с.

Сформульовано основні питання для обговорення та самостійного вивчення дисципліни, наведено основні формули для розв’язування задач, вправи та розпізнавання термінів, контрольні питання, ситуаційні вправи, приклади розв’язання типових задач, тестові завдання і задачі для практичних занять і самостійної роботи, теми рефератів. Дасть змогу студентам здобути знання з таких основних завдань, як: підприємство як суб’єкт господарювання в ринковій економіці, основи управління підприємством, необоротні та оборотні активи підприємства, нематеріальні ресурси та активи, економіка та організація заробітної плати на підприємстві, основи інвестиційної та маркетингової діяльності та фінансово-економічні результати й ефективність діяльності підприємства. Для студентів не економічних спеціальностей.

 

Партин Г. О., Селюченко Н. Є.  Фінансовий менеджмент: навчальний посібник: друге видання, перероблене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 348 с.

Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового менеджменту, визначено складові системи його організаційного та інформаційного забезпечення, наведено методичний інструментарій оцінювання вартості грошей в часі, вартості власного і позикового капіталу, ефективності інвестиційних проектів, рівня фінансових ризиків, аналізу фінансового стану та оцінювання ймовірності банкрутства підприємства, формування фінансових планів і бюджетів. Висвітлено механізми управління прибутком, активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства та особливості антикризового фінансового управління. Теоретичний матеріал пояснено на конкретних прикладах. У кінці кожного розділу подано питання для самоконтролю, тестові завдання, завдання для практичної та самостійної роботи студентів. Підготовано відповідно до типової навчальної програми нормативної дисципліни “Фінансовий менеджмент”, що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки магістрів з економічних спеціальностей. Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів, економіки і підприємництва.  Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів.

 

Скибінська 3. М. Економіка та організація виробництва: навч. посіб. / 3. М. Скибінська, Т. Т. Гринів. – К.: Знання, 2012. – 299 с.

У навчальному посібнику розглянуто основи організації вироб¬ництва, а також економічне підґрунтя ефективного функціонування підприємств у сучасній системі господарювання. Висвітлено питання ефективності використання необоротних та оборотних активів підпри¬ємства, особливостей добору персоналу та оплати праці, ціноутворення, собівартості продукції, інвестицій, фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, а також методи організації виробництва.

Для студентів економічних та неекономічних спеціальностей, викладачів вищих закладів освіти, керівників виробничих підприємств та економістів-практиків.

1_s

Диба М.І. Фінансовий контроль у визначеннях, схемах і таблицях: навч. посіб./ М.І. Диба, А.Г. Загородній. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 116 с.

У навчальному посібнику розкрито сутність, завдання, функції, види, методи та методичні прийоми фінансового контролю, особливості фінансового аудиту, контролю виконання та ефективності використання коштів державного бюджету, а також податкового контролю.
Для студентів економічних спеціальностей.

Без названия1

Львівська політехніка на фотографіях: Частина І (1844-1990) / Укладачі: О. В. Шишка, Л. В. Жук; Редакційна колегія: А. Г. Загородній, О. В. Шишка, З.Г. Піх, Л. В. Жук, І. О. Бєлоус, І. П. Паров’як.

Висвітлено основні події та етапи становлення Львівської політехніки, розвиток окремих підрозділів, факультетів і кафедр на основі фотографій та документів за 1844-1990рр.

Альбом містить архівні фотографії, фотографі: з приватних колекцій, з інтернет-джерел тощо, відображає унікальний, неповторний і багатогранний історичний шлях університету.

Для усіх, хто цікавиться історією та діяльністю Національного університету «Львівська політехніка».

Без названия3

Зарубіжні наукові та освітні програми для молодих учених економічних спеціальностей / О.Б. Мрихіна, В. М. Чубай, М. Б. Найчук-Хрущ, П. Г. Ільчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 228 с. – (Сер. «Бібліотека молодого вченого», вип. 1).

Розглянуто можливості вітчизняних молодих учених економічних спеціальностей реалізувати освітні, наукові та дослідницькі ініціативи у зарубіжних закладах науки і освіти; проаналізовано окремі програми підтримки молодих науковців у розрізі країн світу.
Розроблено рекомендації щодо дотримання вимог та врахування особливостей установ, які приймають українських молодих науковців. Систематизовано інформацію про світові організації, що надають підтримку молодим ученим економічних спеціальностей.
Видання розраховано на широке коло читачів, яких цікавлять проблеми мобільності молодих учених. Рекомендовано до використання у навчальному процесі, зокрема під час викладання дисциплін «Вища освіта і Болонський процес», «Університетська освіта».

Швед Володимирмужская спортивнаяotzywygoogle penguin and panda algorithm updatesрерайтер сайтыкак раскрутить сайт в поисковикахЧехунов Денис Миколайович