Мних Є.В., Швець В.Є., Яремко І.Й. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти). – Львів: Каменяр,2000 – 208 с.

Монографія присвячена малодослідженій темі, що розкриває історичний екскурс та методологічні засади облікових процедур. Вона написана в результаті опрацювання великого масиву архівних та літературних джерел з питань теорії і практики ведення бухгалтерського обліку господарюючими суб’єктами на українських землях і насамперед у Галичині. Призначена для науковців, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться історією становлення і розвитку науки про бухгалтерський облік.

Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Данилович Т.Б., Товкан О.Е. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика): Монографія. - Львів: Видавництво „Центр Європи”, 2002. -252с.

У монографії досліджується зміст проблеми розміщення продуктивних сил та обґрунтовуються підходи до її правильного розв’язання. Значна увага приділяється економіко-математичному моделюванню територіальної організації продуктивних сил та аналізу факторів їх розміщення. Окремі розділи присвячено дослідженню економічних переваг і факторів протидії концентрації виробництва, а також ролі транспорту та земельних ресурсів при розміщенні продуктивних сил. Заключний матеріал монографії стосується еволюції поглядів учених і фахівців на проблеми вибору оптимального місця локації підприємств. Для наукових і практичних працівників, викладачів економічних факультетів, аспірантів, студентів.

Загородній А.Г., Селюченко Н.Є. Планування та організація оновлення основних засобів на засадах лізингу: Монографія. – Львів: ЛБІНБУ,2002. – 143 с.

Робота містить теоретичне обґрунтування і практичні рекомендації щодо плану­вання та організації оновлення основних засобів підприємств на засадах лізингу. Роз­роблено рекомендації щодо формування інформаційної бази для вирішення пробле­ми оновлення основних засобів; запропоновано концепцію оновлення основних засобів автопідприємства на умовах оперативного та фінансового лізингу з ураху­ванням рівня ризику та сезонності у здійсненні перевезень; розроблено оптимізаційну модель формування автомобільного парку автопідприємствва на умовах оперативного та фінансового лізингу за наявності сезонних коливань в обсягах автоперевезень та модель відбору найпривабливішого варіанта лізингової угоди, яка за­безпечує найвищу ефективність проекту оновлення основних засобів у реальних умовах, що склалися на ринку лізингових послуг. Для наукових працівників, аспірантів, студентів, підприємців та державних служ­бовців, які цікавляться проблемами лізингу.

Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с.

Уперше в теоретичному дослідженні розглядаються об’єкти облікової системи, узагальнені категорією „капітал”. Досліджується облікова методологія, спрямована на оцінку вартості функціонуючого капіталу економічної одиниці з урахуванням балансових статей, що відбивають „продуктивність капіталу”. Формалізовано обліковий об’єкт і балансову статтю „Ідеальний капітал” та окреслено метод його грошово-вартісної верифікації. Розглянуто методологічні аспекти трансформації га акомодації майна капіталу, адекватні об’єктивним економічним процесам. Для науковців, аспірантів, а також спеціалістів-практиків, які творчо ставляться до прийняття рішень у сфері бізнесу.

Загородній А.Г., Єлісєєв А.В. Податки та податкове планування підприємницької діяльності: Монографія. –Львів: Центр Бізнес-Сервісу,2003. – 152 с.

Монографія присвячена теоретико-концептуальним, методичним та прикладним аспектам податкового планування на виробничих та комер­ційних підприємствах під час їх заснування, діяльності (виробництво і збут продукції, робіт та послуг), реорганізації та закриття. У роботі обгрун­тована необхідність податкового планування та опрацьована його концеп­ція як елемента фінансового та податкового менеджменту, визначені ос­новні засади та принципи податкового планування, розроблено пропозиції щодо організації служб податкового планування на підприємстві, а також систему показників оцінки ефективності податкового планування й основні напрями та алгоритми мінімізації податкових платежів. Для наукових працівників, аспірантів, власників підприємств та пра­цівників фінансових служб, які цікавляться проблемами податкового ме­неджменту та планування.

Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Саган Т.Л. Державна амортизаційна політика в системі регулювання підприємницької діяльності. – Львів: ЗУКЦ, 2005. – 236 с.

У монографії досліджено економічні аспекти знецінення основних засо­бів унаслідок впливу чинників фізичного й морального старіння. Обґрунтовано необхідність трактувати амортизацію як реакцію власників основних засобів на їх знецінення, яка може проявлятися в різноманітних формах. Вивчено сутність амортизаційної політики держави, її можливості та завдання. Проаналізовано світовий та український досвід державної амортизаційної політики. Обґрунтовано шляхи вдосконалення амортизаційної політики держави. Для науковців, підприємців, політиків, викладачів економічних дисцип­лін, аспірантів, студентів.

Економічний вибір оптимальних технологій: мікро- та макроекономічні аспекти: Монографія/ Ю. Стадницький, А. Загородній, О. Капітанець, О. Товкан. – Львів: ЗУКЦ,2006. – 320 с.

У монографії досліджуються теоретичні та прикладні аспекти процесу вибору оптимальної технології виробництва продукції у контексті конкурентної боротьби підприємців. Значна увага приділена проблемам обґрунтування  оптимального розміщення та потужності підприємств, знецінення основних засобів, а також амортизаційної політики держави та її впливу на вибір оптимальних технологічних рішень.

Яремко І.Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій: Монографія. – Львів: Каменяр, 2006. – 176с.

У монографії розглянуто концептуальні теорії управління капіталом підприємства. Досліджено ефективність використання механізмів економічного і фінансового інструментарію при розв’язанні теоретичних і практичних проблем управління капіталом суб’єкта господарювання. Суттєве місце відведено аналізу критеріїв та показників ефективності структурних елементів капіталу, які характеризують максимізацію ринкової вартості підприємства,зростання прогнозної фінансової рентабельності та індикаторам ринкової вартості власного капіталу. Для наукових працівників, аспірантів, а також фахівців, що займаються проблемами управління підприємством на основі вартості і оцінкою капіталу.

Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: Монографія. – К.: УБС НБУ,2008. – 219с.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних та методологічних аспектів управління витратами підприємства, зокрема сутності витрат та їх класифікації, мети і основних функцій управління витратами, концептуальних засад формування ефективної системи управління витратами господарської діяльності, сутності, принципів побудови і складових механізму управління витратами підприємства, особливостей стратегічного управління витратами, методів управління витратами операційної діяльності підприємства, а саме: функціональних методів управління витратами та методів комплексного управління витратами на основі зворотного інжинірингу, інжинірингу вартості, системи «кайзен», функціонального менеджменту, реінжинірингу бізнес-процесів, аутсорсингу. Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також працівників фінансово-економічних підрозділів підприємств.

Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Кривуцький В.В., Шпак Н.О. Державне регулювання діяльності природних монополій: Монографія. – Львів: Видавництво ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2008. – 224с.У монографії розглянуто питання суті, причин виникнення та існування природних монополій, потреби у державному регулюванні їхньої діяльності, досліджено світовий досвід державного регулювання діяльності природних монополій, зокрема, методи регулювання цін на їхню продукцію, проаналізовано стан державного регулювання діяльності природних монополій в Україні, здійснена оцінка перспектив використання в державному регулюванні системи франшизи, обгрунтовано оптимальні параметри політики цінової диференціації споживачів продукції природних монополістів, розглянуто окремі аспекти формування управлінських рішень в природних монополіях. Для науковців та працівників антимонопольних служб.

Загородній А.Г., Коваль З.О. Управління взаємозв’язками підприємства зі споживачами продукції: Монографія. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2008. – 364с.

Висвітлено актуальні питання теорії та практики управління взаємозв’язками підприємства із споживачами продукції. Досліджено зміст проблеми формування та оцінювання безпосередніх та опосередкованих відносин підприємства із споживачами. Розглянуто сутність, форми та методи регулювання цих відносин. Сформовано напрями покращання взаємозв’язків підприємства із споживачами продукції та посередниками. Запропоновано методику оцінювання цих взаємозв’язків. Здійснено порівняння та економічне оцінювання прямої реалізації продукції та реалізації через посередників, а також аналіз впливу форми реалізації та розрахунків між підприємством-виробником і посередниками на рівень цін продукції підприємства. Розроблено рекомендації щодо удосконалення системи управління цими взаємозв’язками, що полягають у формуванні рейтингової системи оцінювання надійності взаємозв’язків підприємства із споживачами продукції, розробленні інформаційної системи управлінняцими взаємозв’язками та моделюванні варіантів їхнього функціонування. Для наукових працівників, підприємців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів.

Яремко І.Й. Теоретичні і прикладні засади формування вартості маши­нобудівних підприємств: Монографія. – Львів: Видавництво На­ціонального університету “Львівська політехніка”, 2008. – 260 с.

Розглянуто концептуальні засади вартісного вимірювання економічних параметрів підприємства, капіталізацію його потенціалу та оцінювання ефективності функціонування за вартісними критеріями. Досліджено економічну природу формалізованих і неформалізованих показників, які  використовуються у різних моделях і концепціях оцінювання вартості економічного потенціалу підприємства. Проана­лізовано теоретичний базис, аналітичні можливості, методологічний потенціал і методичний інструментарій систем вимірювання вартісних факторів для інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічним розвитком підприємства. Запропоновано комплексний підхід до формування вартості віт­чизняних підприємств машинобудування, що грунтується на стандарти­зованих фінансових показниках з урахуванням неформалізованих інди­каторів, які оцінюють інформаційно-інтелектуальні ресурси підприєм­ства. Для наукових працівників, аспірантів, практиків

Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД “ІНЖЕК”, 2009. – 168 с.

У колективній монографії подані результати досліджень різних аспектів фінансово-економічної діяльності на макро- та мікрорівнях. Розглянуто організаційно-економічні та управлінські аспекти розвитку фінансової сфери підприємств, взаємодії фіскальної та монетарної політик в процесі макроекономічного регулювання на сучасному етапі розвитку економіки України.

Рекомендовано для студентів, аспірантів, викладачів та науковців, що досліджують проблеми розвитку фінансової науки.

Башнянин Г.І., Яремко І.Й., Куцик П.О., Галазюк Н.М. Результати фінансово-економічної діяльності природних монополій: проблеми економічної оцінки та державного регулювання. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 190 с.

Досліджується результативність фінансово-економічної діяльності природних монополій. Розробляються методи економічної оцінки фінансово-економічної діяльності природних монополій. Розглядаються проблеми державного регулювання системи ціноутворення та формування природних монополій. Аналізуються деякі аспекти державного регулювання результатів діяльності природних монополій через фінансовий та податковий механізм.

Призначена для студентів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання: монографія / А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко. – Львів: ЗУКЦ, 2010. – 232 с.

Монографія присвячена проблемі ризиків в аудиті. В ній розглянуто сутність ризиків аудиторської діяльності, їхні види, джерела виникнення та фактори впливу. Досліджено методики виявлення і розпізнавання, оцінювання та управління цими ризиками, а також методичні засади формування та функціонування служби управління ризиками в аудиторській фірмі.

Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, аспірантів, здобувачів наукових ступенів, викладачів, наукових працівників, а також аудиторів-практиків.

Воськало В.І. Стратегії розвитку житлового будівництва в Україні: Монографія / НАН України. Інститут регіональних досліджень; За ред. д.е.н., проф. Шевчук Л.Т. – Львів, 2010. – 176 с.

У монографії висвітлено сучасні теоретичні аспекти розроблення і формування стратегій розвитку житлового будівництва в Україні. Розкрита суть сегрегації житлового будівництва та обгрунтована необхідність її урахування у стратегіях житлового будівництва. Окреслено принципи та методи розроблення стратегій житлового будівництва. Акцентовано увагу на особливостях ретроспективних проблем і тенденцій житлового будівництва та особливостях їх відображення у стратегічній документації. Обгрунтовано напрями удосконалення розроблення стратегій житлового будівництва в Україні. Розкрито специфіку урахування новітніх технологій у сфері житлового будівництва в стратегіях його розвитку.

Призначена для науковців, економістів, соціологів, інженерів, будівельників, управлінців, а також для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку економіки та управління національним господарством.

Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: монографія / Г.О. Партин, А.І. Ясінська. – Л.: ЗУКЦ, ПП НВФ “Біарп”, 2011. – 200 с.

У монографії розкрито теоретичні та методологічні аспекти системно-орієнтованого управління витратами на промислових підприємствах, зокрема економічну сутність витрат та концепції управління ними, визначено базові положення та особливості формування системно-орієнтованого управління витратами, методологічні аспекти аналізування системи витрат, охарактеризовано технології та інструменти системного управління на стратегічному та тактичному рівнях, наведено порядок формування системи контролювання витрат з урахуванням ризиків неефективного витрачання ресурсів, оцінювання ефективності системи управління витратами.

Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також працівників фінансово-економічних підрозділів підприємств.

Економічні системи: Монографія. Т.2/ За ред.Г.І. Башнянина. – Львів: Видавництво комерційної академії, 2011. – 496 с.

Продовжується аналіз економічних систем розвиненого і перехідного типів. Висвітлюються проблеми становлення та розвитку метаекономії як загальної теорії економічних систем, теоретичної економії як спеціальної теорії економічних систем, емпіричної економії як прикладної економії.

Для наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів і викладачів навчальних закладів усіх рівнів акредитації, а також усіх хто цікавиться проблемами теоретико-прикладного аналізу економічних систем.

Розділ 3.4. Економетричні дослідження на сучасному етапі: обліковий аспект (І.Й. Яремко, с.446-469).

Капитализация предприятий: теория и практика: моногр./ под ред. д.е.н., проф. И.П. Булеева, д.е.н., проф. Н.Е. Брюховецкой; НАН Украин, Ин-т економики пром-сти; ДонУЕП. – Донецк, 2011. – 328 с.

Монографію підготовлено за проміжними результатами виконання етапів НДР “Управління капіталізацією підприємств і інтегрованих структур промисловості” (№ держреєстрації 111-05-09 (0109U000961 2009-2012 р.). Присвячено теоретичним і практичним питанням капіталізації підприємств, вона містить багато постановочних питань. Розглянуто теоретичні основи капіталу і капіталізації підприємств; концепції капіталу в сучасних умовах; надано оцінку комерціалізації матеріальних і нематеріальних активів підприємств; визначено інноваційні аспекти підвищення капіталізації підприємств; обгрунтовано фінансові механізми й інструменти забезпечення капіталізації підприємств; досліджено питання капіталізації інтелектуального і людського капіталу. Представлено наукові позиції учених різних регіонів України, Білорусі, Азербайджану з питань теорії, методів, інструментів, механізмів забезпечення капіталізації підприємства, використання нематеріальних активів, ролі інтелектуального, людського і соціального капіталу в нарощуванні капіталізації.

Призначена для використання в роботі керівниками державного і регіонального рівнів, підприємств, фінансових організацій, буде корисна науковим співробітникам, аспірантам, студентам.

Глава 4.1. Капитализация активов как базовая основа стоимосной характеристики предприятия (Кузьмин О.Е., Яремко И.И. с.125-136).

Економічне оцінювання лізингової діяльності підприємства/ Загородній А.Г., Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. : Монографія. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ “Біарп”, 2011. – 248 с.

Розглянуто теоретико-методологічні та методичні засади економічного оцінювання лізингової діяльності машинобудівних підприємств. Розкрито економічний зміст лізингової діяльності та основні етапи її реалізації; вивчено світовий досвід ведення лізингової діяльності та проведено порівняльний аналіз розвитку лізингу в Україні та світі; визначено основні суб’єкти ринку лізингових послуг; досліджено потреби наявних та потенційних споживачів лізингових послуг; удосконалено класифікацію ризиків лізингової діяльності, проаналізовано динаміку їхнього розвитку та запропоновані основні методи їх мінімізації; запропоновано теоретичні, методологічні та практичні аспекти К-теорії мотивації, основним механізмом якої є вплив фактора ризику на працю та мотивованість керівників; розроблено методичні рекомендації економічного оцінювання фінансового стану лізингоотримувачів; науково обгрунтовано методичні рекомендації щодо вибору стратегії реалізації лізингової діяльності підприємствами

Загородній А.Г. Капітал підприємства: формування та реалізація: Монографія/ А.Г. Загородній, О.Є. Кузьмін, І.Й. Яремко. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ “Біарп”, 2011. – 224 с.

Розглянуто концептуальні засади формування та реалізації капіталу сучасних суб’єктів ринкової економіки. Досліджено ефективність використання механізмів економічного і фінансового інструментарію при вирішенні теоретичних і практичних проблем управління капіталом суб’єкта господарювання.

Суттєве місце відведене аналізу критеріїв та показників ефективності структурних елементів капіталу, які характеризують максимізацію ринкової вартості підприємства, зростання прогнозної фінансової рентабельності та індикатором ринкової вартості власного капіталу.

Для наукових працівників, аспірантів, а також фахівців, що займаються проблемами управління підприємством на основі вартості й оцінкою капіталу.

Управління інноваційними процесами в межах екосистеми: Монографія / Н.І. Чухрай, Р. Патора,  А.Г.  Загородній,  Г.М.  Захарчин,  Є.В.  Крикавський,  Й.М.  Петрович,  І.Й.  Яремко, Я. Гаврись, Л.С. Лісовська, І.I. Новаківський, Н.В. Чорнописька, З.О. Коваль, Я.М. Демків; За наук. ред. Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 216с.

Колективна монографія є результатом співпраці українських та польських науковців та розкриває результати досліджень, виконаних в межах держбюджетної науково-дослідної роботи Національного університету “Львівська політехніка” на тему: “Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості”.

У монографії висвітлені актуальні питання управління інноваційними процесами та потоками інновацій у ланцюгу створення вартості. Розкрито сутність концепції екосистеми інновацій. Розроблено методологічні засади комерціалізації інновацій та організування взаємодії з партнерами в межах екосистеми. Досліджено методологічні підходи прискорення інноваційних процесів у ланцюгу вартості та методологічні засади формування вартості підприємства в екосистемі інновацій.

Для наукових працівників, підприємців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.

Підрозділ 4.3. Оцінювання надійності партнерських відносин з врахуванням стратегії комерціалізації інновації в межах екосистеми  (доцент Коваль З.О.).

Підрозділ 6.1. Методологічні засади формування вартості підприємства (професор Яремко І.Й., професор Загородній А.Г.).

Підрозділ 6.3. Оцінювання ефективності вар тісно-орієнтованого управління підприємством в екосистемі інновації  (доцент Коваль З.О.).

Скворцов І.Б. Обгрунтування та економічне оцінювання диверсифікації діяльності підприємств: Монографія/ І.Б. Скворцов, О.О. Цогла. – Львів: Видавництво Ліга-Прес, 2012. – 232 с.
У монографії викладено теоретико-методологічні засади проведення диверсифікації діяльності підприємств та обгрунтовано її доцільність. Показано основні методи прийняття управлінського рішення та механізм економічного оцінювання диверсифікації діяльності підприємств.
Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, менеджерів та економістів підприємств, а також усіх, хто цікавиться проблемами диверсифікації.
ResReader1

Accounting and analytical support of the management system of an enterprise: collective monograph / Edited by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013.

The monograph is devoted to theoretical and applied aspects of accounting and analytical support of entrepreneurship activities and decision making. Methodological problems of accounting and formation of relevant information in accounting and reporting system, the use of accounting and assessment tools in ensuring the effectiveness of the enterprise management system functioning have been analyzed.

It is intended for scientists, postgraduate students, masters, teachers of economic disciplines.

Титулка Губені Ю. Е., Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Організація аграрного бізнесу: передумови становлення, сучасний стан та перспективи розвитку:  монографія / Ю.Е. Губені, М.В. Оліховська, В.Я. Оліховський. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 206 с.

У монографії знайшли відображення теоретико-методологічні засади формування та функціонування підприємств аграрного бізнесу. Досліджено розвиток підприємств агробізнесу регіону в умовах ринкової економіки. Здійснено аналіз фінансово-економічної стабільності в різних організаційно-правових формах господарювання агробізнесу. Обґрунтовано перспективні напрями розвитку підприємств агробізнесу, зокрема стратегічні альтернативи функціонування підприємств в умовах євроінтеграції, формування механізму інтеграції суб’єктів агробізнесу, напрями удосконалення вітчизняної аграрної політики на основі емпіричних напрацювань розвитку агробізнесу в економічно розвинених країнах світу.

Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також працівників аграрних підприємств.

Без названия1 Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария предприятия: коллективная монография / Под ред. проф. И. Й. Яремко и проф. Г. Ронэка – Львов: Издательство Львовской политехники, 2014. – 208 с.

Монография раскрывает существующие теоретические и прикладные проблемы в системах бухгалтерского учета и оценочно-аналитических моделях при формировании объективной информационной базы об эффективности функционирования предприятия. Определены пути развития учетно-аналитических систем в соответствии с современными экономическими условиями.
Для научных работников, специалистов практики, преподавателей, аспирантов и студентов.

Без названия1 Wybrane zagadnienia wspotczesnej rachunkowosci w Polsce i na Ukrainie / Pod redakcja Henryka Ronka, Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2015.
Без названия1 Rachunkowosc i finansowanie MSP a wyzwania wspolczesnej gospodarki / Redakcja naukowa: Malgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nozka. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2015.
Без названия2 Problems of Accounting and Analytical Support for the Management System of an Enterprise: collective monograph / Edited by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2014. – 308 p.

The monograph is devoted to theoretical and applied aspects of accounting and analytical scope of knowledge, providing entrepreneurial activities with relevant information generated in the accounting system to methods of processing information in evaluative and analytical systems and forming conclusions for making managerial decisions. Methodological problems of accounting and the level of adaptability of modern economic tools have been analyzed. The ways of development of subject area knowledge, which is the matter of consideration, were proposed.

It is intended for scientists, postgraduate students, masters, teachers of economic disciplines.

МорозМонографія Алексеєв І. В. Формування структури основних засобів науково-технічної підго­товки виробництва: монографія / І. В. Алєксеєв, А. С. Мороз, А. В. Мазур. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 172 с.

Монографію присвячено вирішенню наукового завдання з розроблення теоретичних положень та прикладних рекомендацій щодо формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва. Розроблено метод оцінювання необхідності зміни структури основних засобів стадії науково-технічної підготовки виробництва (НТТІВ). На засадах узагальнення літературних джерел визначено послідовність НТТІВ та положення з оцінювання ефективності формування структури основних засобів НТТІВ. Досліджено теоретико-методологічні засади формування структури основних засобів НТТІВ та планування процесу науково-технічної підготовки виробництва шляхом формування фонду НТТІВ. Сформовано процедуру планування оновлення структури основних засобів стадії НТТІВ.

Монографію можна рекомендувати науковим працівникам, аспірантам, підприємцям, менеджерам, фахівцям-аналітикам фінансово-економічного спрямування та іншим зацікавленим особам.

наполнять какdozor.kharkov.uaсайта движокfree sex on webcamбравоил отзывыбосоножки на платформе купитьлобановский александр харьков