Хом’як Р.Л., Загородній А.Г. Бухгалтерський облік та оподаткування малих форм підприємництва. – Львів: ІНВТ „Політекс”,1994. – 144 с.

Розглядаються питання теорії та практики бухгалтерського обліку, бухгал­терської звітності та оподаткування малих форм підприємництва. Для працівників бухгалтерських служб малих підприємств та коопера­тивів, студентів економічних факультетів, слухачів бухгалтерських курсів.

Загородній А.Г. Джерела інформації економічного аналізу в будівництві: Навч. посібник. – К.: ІСДО,1994. – 72 с.

Розглянуто питання інформаційного забезпечення економічного ана­лізу виробничо-господарської діяльності підрядних будівельних органі­зацій. Наведено класифікацію економічної інформації, вимоги до неї, характеристику основних форм державної звітності підрядних будівель­них організацій. Призначений для студентів спеціальності 07.08 „Економіка та уп­равління в будівництві”, а також може бути корисним у системі підви­щення кваліфікації працівників економічних служб будівельно-монтажних організацій та об’єднань.

Дубодєлова А.В., Загородній А.Г., Хом’як Р.Л. Організація, бухгалтерський облік та оподаткування підприємницької діяльності. – Видання друге, доповнене та виправлене. – Львів: Видавництво Державного університету „Львівська політехніка”,1995. – 204 с.

Розглядаються питання організації і підприємницької діяльності, те­орії та практики бухгалтерського обліку, оподаткування підприємств. Для слухачів курсів, факультетів та інститутів підвищення ква­ліфікації, підприємців, працівників економічних служб підприємниць­ких структур різних форм власності.

Загородній А.Г., Процик С.І. Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності будівельно-монтажних організацій: Навч. посібник. – К.: ІСДО,1995. – 256 с.

У посібнику висвітлено предмет, зміст, завдання та організація економічного аналізу у підрядних будівельних організаціях. Розгля­нуто методи та прийоми аналізу технічного розвитку й організації будівництва, інтенсифікації будівельного виробництва, виконання ви­робничої програми, ефективності використання виробничих ресурсів, собівартості, прибутку (доходу), фінансових результатів виробничо-господарської діяльності, соціального розвитку трудового колективу. Теоретичний матеріал проілюстровано наскрізним прикладом аналітичних розрахунків (цифри умовні). Призначений для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю „Економіка та управління в будівництві”.

Сажинець С.Й. Облік нематеріальних активів:Навч. посібник. -Львів: 2003. – 241 с

У навчальному посібнику розкрито сутність, наведено класифікацію, запропоновано облікову документацію, відображено операції з надходження, вибуття, інвентаризації та фінансової оренди нематеріальних активів та ін. Навчальний посібник призначено насамперед для студентів, слухачів та аспірантів, які вивчають дисципліни пов’язані з бухгалтерським обліком і аудитом та інтелектуальною власністю. Посібник може бути корисним працівникам фінансових та бухгалтерських служб підприємств і організацій, підприємцям, усім хто цікавиться проблемами обліку та використання об’єктів інтелектуальної власності. Рекомендується як навчальний посібник для студентів економічнихспеціальностей вищих закладів освіти.

Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник/ Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлісєєв А.В., Полякова Л.М., Блотнер В.Г., Бобрович О.Б., Будзан Н.В., Литвиненко Н.О., Озеран А.В., Озеран В.О., Савка Н.М., Соловій М.М., Тимофєєва Л.Я., Чернова Н.Й. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2004. – 456 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (Міжнародні стандарти аудиту), затверджені як Національні стандарти аудиту, та методику проведення аудиту суб’єктів підприємницької діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів, бухгалтерів та аудиторів-практиків.

Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО,2004. – 374 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку. Висвітлюються принципи, предмет, методи та методичні прийоми бухгалтерського обліку, технології відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, сутність, призначення та форми первинної документації, облікової реєстрації, формування облікової політики підприємства та складання бухгалтерської звітності відповідно до національних стандартів обліку. Третє видання посібника перероблено і доповнено.

Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перекваліфікації. Посібник може бути корисним також для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, працівників фінансових і економічних служб, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію. Нормативно-правові акти подано станом на 01.07.2003 р.

Романів Є.М., Хом’як Р.Л., Мороз А.С., Корягін М.В. та ін. Контроль і ревізія: Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут післядипломної освіти, „Інтелект-Захід”,2004. – 328 с.

Навчальний посібник є збірником навчальних та нормативних матеріалів щодо практичного здійснення ревізії на підприємствах і в установах з метою визначення достовірності бухгалтерських даних, правильності ведення податкового обліку, виявлення внутрішньогосподарських невикористаних резервів, економії бюджетних коштів. Рекомендується студентам, екстернам, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів освіти, а також практикуючим і майбутнім бухгалтерам, аудиторам, працівникам контрольно-ревізійних служб.

Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: „Новий Світ-2000”, 2005. – 240 с.

Посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни „Теорія бухгалтерського обліку”. У ньому розкриті питання теоретичних онов бухгалтерського обліку в межах анотації змісту дисципліни освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Матеріал розкриває теорію бухгалтерського обліку як основу інформаційної системи для цілей управління і має за мету формування системи знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку. Матеріал посібника охоплює тематику основ організації обліку і звітності, мето­дологічні аспекти концептуальної основи облікової системи (предмет, метод, рахунки і подвійний запис, документацію та інвентаризацію), організаційні процеси (форми бухгалтерського обліку, облік господарських процесів, звітно-облікове відображення показників обліку). Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вузів.

Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – 2-ге вид., зі змінами і доп. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2005. – 376 с.

У посібнику викладені основні теоретичні і практичні питання, пов’язані з організацією і впровадженням інформаційних систем (ІС) та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій (АГГ) в бухгалтерському обліку.Розглянутий розвиток ІС, їх класифікація, викладено теоретичні засади й технологічні засоби створення ІС, описано їх структуру та компоненти; розглянуто питання організації позамашинної і машинної інформаційної бази, поняття ІТ в обліку та їх класифікацію; викладено організаційно-методичні основи створення та функціонування ІС в обліку, можливі варіанти організації автоматизованого розв’язання основних задач бухгалтерського обліку. Практичне застосування АГГ в обліку продемонстроване на прикладах використання процесора електронних таблиць Ехсеl та системи керування базами даних М5 Ассеss 2000. Для студентів вищих навчальних закладів напряму 0501 „Економіка та підприємництво” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”, а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.

Буряк П. Ю., Шевців Л. Ю., Хом’як P. Л. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник. К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 212 с.

У навчальному посібнику розкрито сутність обліку на підприєм­ствах малого бізнесу, відповідно до програми навчальної дисци­пліни. Зокрема, запропоновано методику обліку діяльності малих підприємств, побудовану за наскрізними принципами, а також по­дано навчальні та нормативні матеріали щодо організації веден­ня бухгалтерського обліку в малих підприємствах. Посібник розрахований на забезпечення викладачів, студентів та облікових працівників малих підприємств теоретичним, практич­ним та інструктивним матеріалом.

Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник. 5-те вид., доп. і перероб./ За ред. Р.Л. Хом’яка. – Львів: „Інтелект-Захід”,2006. – 1088 с.

Навчальний посібник містить навчальні, практичні та нормативні матеріали із організації бухгалтерського обліку в Україні. Він характеризується послідовністю подачі та обсягом навчального матеріалу: від теорії бухгалтерського обліку, змістовного викладу з практичними прикладами обліку необоротних активів, запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, власного капіталу, доходів та витрат, розрахунків з дебіторами та кредиторами, складання фінансової звітності до розгляду особливостей ведення бухгалтерського обліку в малому бізнесі, торгівлі, сільському господарстві, будівництві, аптеках, громадському харчуванні, автотранспортних підприємствах та зовнішньоекономічній діяльності. До посібника також увійшли основні чинні на день виходу законодавчо-інструктивні матеріали. Рекомендується для студентів, практикуючих і майбутніх бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, підприємців і всіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком та звітністю в Україні.

Г.О. Партин, А.Г. Загородній, М.В. Корягін, О.С. Височан, Л.М. Пилипенко, Л.А. Янковська. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: „Магнолія плюс”, 2006. – 240 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку. Висвітлюються сутність, значення, предмет і метод бухгалтерського обліку, зміст і будова бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати, призначення рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація, поняття і види форм бухгалтерського обліку, принципи обліку основних бухгалтерських процесів, основи фінансової звітності та організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Посібник розрахованій на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практикуючих і майбутніх бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, менеджерів, підприємців, і всіх зацікавлених бухгалтерським обліком і звітністю.

Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник/ За ред. проф. А.Г. Загороднього. – Львів: „Магнолія Плюс”,2006. – 428 с.

У підручнику викладено теоретичні основи та методику проведення економічного аналізу. Розглянуто методичні підходи до аналізу ресурсів та ефектив­ності їх використання, виробничого процесу, фінансових результатів і фінансового стану підприємства. Основні теоретичні положення супроводжуються прикладами розрахунків з відповідними аналітичними висновками. Для оцінки та практичної апробації отриманих теоретичних знань подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний спеціалістами, викладачами, всіма, хто бажає поповнити свої знання з даної дисципліни.

Полякова Л.М., Мохняк В.С. Основи обліку в зарубіжних країнах: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2006. – 248 с.

Розглядаються концептуальні положення бухгалтерського обліку та особливості організації обліку окремих об’єктів обліку в різних країнах. Навчальний посібник призначений для самостійної підготовки студентів з дисципліни „Облік в зарубіжних країнах” як стаціонарної, так і заочної форм навчання спеціальностей „Облік і аудит” та „Міжнародна економіка”, а також для екстернів, викладачів та широкого кола читачів, які цікавляться обліком у зарубіжних країнах.

Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: Практикум. – К.: Знання,2006. – 429 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

У навчальному посібнику викладено практичні питання, пов’язані із застосуванням автоматизованих інформаційних технологій у бухгалтерському обліку та веденням бухгалтерського обліку за допомогою інформаційної системи. Розглянуто інформаційні технології розв’язання економічних задач із використанням процесора електронних таблиць Excelта за допомогою системи керування базою даних MS Access2000. Практичне ведення бухгалтерського обліку продемонстроване на прикладі використання найбільш поширеної на підприємствах України інформаційної системи „1С: Бухгалтерия 7.7”. Для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, викладачів, а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій

Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. – К.: Знання, 2006. – 235 с.

Навчально-методичний посібник написано відповідно до типової програми нормативної навчальної дисципліни „Управлінський облік”, яка включена до навчального плану підготовки бакалаврів. Охоплює всі види навчальних занять для всіх форм підготовки фахівців. Містить програму дисципліни та тематичний план її вивчення, методичні рекомендації до теоретичного вивчення дисципліни, практичних занять, виконання курсової роботи, а також словник основних термінів з управлінського обліку. Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій

Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 439с.

У посібнику висвітлено основні теоретичні питання, пов’язані з організацією і впровадженням інформаційних систем та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій у бухгалтерському обліку. Розглянуто питання розвитку інформаційних систем, їх класифікацію, викладено теоретичні засади й технологічні засоби створення таких систем, описано їх структуру та компоненти. Показано можливі варіанти організації автоматизованого розв’язання основних задач бухгалтерського обліку. Призначено для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей бухгалтерського спрямування, а також усіх, кого цікавить ця тематика.

Партин Г.О., Загородній А.Г. Управлінський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид. випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 303с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та прикладні аспекти управлінського обліку, зокрема сутність управлінського обліку та його функції в системі управління підприємством, предмет, метод і основні завдання управлінського обліку в обліковій системі підприємства, основи організації управлінського обліку. Наведено класифікацію витрат для прийняття управлінських рішень, визначення фінансових результатів та контролю за витратами, розкрито методи дослідження поведінки і побудови функції витрат, сутність, способи та методи калькулювання витрат, методи аналізу “витрати – обсяг діяльності – прибуток” тощо.Призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами підготовки “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”, аспірантів, викладачів та практичних працівників облікових служб і підрозділів управління підприємствами

Воробець С.Й., Кічор В.П., Яструбський М.Я. Спеціалізовані програмні продукти для фінансового обліку та аналізу: 1С-Підприємництво (конфігурація та використання) & Audit Expert: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 232с.

Навчальний посібник призначений для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр зі спеціальностей, які вивчають дисципліни “Пакети прикладних програм”, “Системи обліку та аналізу господарської діяльності підприємств”, “Інформаційні системи і технології в обліку”, “Управлінські інформаційні системи в обліку та аудиті”, “Інформаційні системи в менеджменті”, “Інформаційні системи і технології в фінансах”, “АРМ менеджера”, “Інформаційні системи і технології підприємств”. Навчальний посібник буде корисний також і для бухгалтерів і менеджерів-аналітиків, які в своїй практичній роботі вже використовують програмні системи 1С: Підприємство й Audit Expert та які хотіли б глибше осягнути можливості налагодження і програмування в середовищі цих програмних систем. Безперечний інтерес викликатиме у тих керівників і спеціалістів, які перебувають у стані пошуку ефективних шляхів організації системи управління в своїх підрозділах.

Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики. Підручник. – К.: Знання, 2007. – 550с.

У навчальному підручнику розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку. Висвітлюються предмет, принципи, методи та методичні прийоми бухгалтерського обліку, технології відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, сутність,призначення та форми первинної документації, облікової реєстрації, формування облікової політики підприємства та складання бухгалтерської звітності відповідно до національних Положень (стандартів) обліку. Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перекваліфікації. Підручник може бути корисним також для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, працівників фінансових і економічних служб, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію.

Загородній А.Г., Пилипенко Л.М. Управління ризиками аудиторської діяльності: Навч. посібник. – Л.: В-во Національного університету “Львівська політехніка”,2008

Посібник містить матеріали з управління ризиками аудиторської діяльності. В ньому розглянуто суть ризиків аудиторської діяльності, їх види, джерела виникнення та фактори впливу, а також розкрито зміст процесу управління цими ризиками, а саме їх виявлення та розпізнавання, оцінювання та напрями зменшення, що свідчить про практичну спрямованість видання. Особливої уваги заслуговує описана модель оцінювання аудиторського ризику з використанням методики нечіткої логіки. Рекомендується для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, аспірантів, здобувачів наукових ступенів, викладачів, аудиторів.

Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загордній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За ред. проф. А.Г. Загороднього. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів: “Магнолія 2006”, 2007. -440с.

У підручнику викладено теоретичні основи та методику проведення економічного аналізу. Розглянуто методичні підходи до аналізу ресурсів та ефективності їх використання, виробничого процесу, фінансових результатів і фінансового стану підприємства. Основні теоретичні положення супроводжуються прикладами розрахунків з відповідними аналітичними висновками. Для оцінки та практичної апробації отриманих теоретичних знань подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний спеціалістами, викладачами, всіма, хто бажає поповнити свої знання з даної дисципліни

Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навчальний посібник/ Укладачі: Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко. – Львів: “Магнолія плюс”, 2006. – 264с.

В книзі, яка є доповненням до навчального посібника “Теорія бухгалтерського обліку” подано Закон України “Про бухгалтерський облік в Україні”, нормативна та методична база (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. Видання розраховане на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практикуючих і майбутніх бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, менеджерів, підприємців, і всіх зацікавлених бухгалтерським обліком і звітністю

Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник/ За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2008. – 1112с.

Посібник містить навчальні, практичні та нормативні матеріали з бухгалтерського обліку та оподаткування підприємств в Україні. Він характеризується послідовністю подання навчального матеріалу: від теорії бухгалтерського обліку, змістовного викладу з практичними прикладами обліку необоротних активів, запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, власного капіталу, доходів та витрат, розрахунків з дебіторами та кредиторами до розгляду особливостей ведення бухгалтерського обліку в малому бізнесі, торгівлі, сільському господарстві, будівництві, аптеках, громадському харчуванні, автотранспортних підприємствах та зовнішньоекономічній діяльності. Особливу увагу звернуто на сплату підприємствами платежів у бюджет та фонди пенсійного і соціального страхування. В посібнику також наведено основні вимоги щодо складання та подання фінансової і податкової звітності. На компакт-диску розміщено основні чинні на день виходу законодавчо-інструктивні матеріали з бухгалтерського обліку та оподаткування. Рекомендується для бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, підприємців, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: Підручник/ За ред. проф. А. Г. Загороднього. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 487с.

У підручнику викладено теоретичні й прикладні засади проведення економічного аналізу діяльності підприємства. Застосування методичних прийомів економічного аналізу проілюстроване на конкретних прикладах, які в межах кожного розділу підручника є наскрізними. Для оцінки та практичної апробації отриманих знань подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання. Для орієнтації в матеріалі підручника наведено предметний покажчик, який охоплює основні терміни і поняття. Важливою складовою підручника є розроблений авторами навчально-методичний комплекс з дисципліни, який містить: методичні рекомендації щодо формування завдань для контролю знань і вмінь студента; тематику та методичні рекомендації до виконання курсової роботи; критерії оцінювання знань та вмінь студента. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з економічного аналізу.

Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. — 7-ме вид., доп. і перероб. — Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2008. — 1224 с.

Навчальний посібник містить навчальні, практичні та нормативні матеріали і з організації бухгалтерського обліку в Україні. Він характеризується послідовністю подачі та обсягом навчального матеріалу: від теорії бухгалтерського обліку, змістовного викладу з практичними прикладами обліку необоротних активів, запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, власного капіталу, доходів та витрат, розрахунків з дебіторами та кредиторами, складання фінансової звітності до розгляду особливостей ведення бухгалтерського обліку в малому бізнесі, торгівлі, сільському господарстві, будівництві, аптеках, громадському харчуванні, автотранспортних підприємствах та зовнішньоекономічній діяльності. До посібника також увійшли основні чинні на день виходу законодавчо-інструктивні матеріали. Рекомендується для студентів, практикуючих і майбутніх бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, підприємців і всіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком та звітністю в Україні.

Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналізтеорія і практика: Підручник/ За ред. проф. А. Г. Загороднього. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів: “Магнолія 2006″, 2008. – 440с.

У підручнику викладено теоретичні основи та методику проведення економічного аналізу. Розглянуто методичні підходи до аналізу ресурсів та ефективності їх використання, виробничого процесу, фінансових результатів і фінансового стану підприємства. Основні теоретичні положення супроводжуються прикладами розрахунків з відповідними аналітичними висновками. Для оцінки та практичної апробації отриманих знань подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний спеціалістами, викладачами, всіма, хто бажає поповнити свої знання з даної дисципліни.

Облік, аналіз та аудит: Навчальний посібник. – К., Кондор,2008. – 618с.

Авторський колектив: М.С. Білик, А.Г.Загородній, Г.І. Кіндрацька, М.В. Корягін, Г.О. Партин, Л.М. Полякова, Р.Л. Хом’як, О.С. Височан, В.І. Воськало, В.М. Чубай.

Цей навчальний посібник є однією із перших спроб об’єднати в єдине ціле теоретичні основи трьох основних дисциплін, які становлять основу спеціальності “Облік і аудит”, “Бухгалтерський облік”, “Економічний аналіз”, “Аудит”. Метою такого поєднання є спрощення процесу вивчення матеріалу студентами, насам­перед економічних спеціальностей, вищих навчальних закладів.

Бюджетні установи: бухгалтерський облік, оподаткування та звітність. Навч. посіб. / За ред. В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2009. – 912 с.

Посібник містить навчальні, практичні та нормативні матеріали із бухгалтерського обліку, оподаткування та звітності бюджетних установ в Україні. Розкрито методику ведення обліку необоротних активів, запасів, грошових коштів, власного капіталу, розрахунків з оплати праці, із підзвітними особами, дебіторами та кредиторами, доходів та витрат. Особливу увагу звернено на сплату бюджетними установами платежів у бюджет та фонди пенсійного і соціального страхування. Окремий розділ відведено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання і подання. На компакт-диску розміщено основні чинні на день виходу законодавчо-інструктивні матеріали з бухгалтерського обліку та оподаткування.

Рекомендується для керівників, головних бухгалтерів, бухгалтерів та економістів бюджетних установ, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник, 2-ге видання, доповнене і перероблене / За ред.Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2009. – 1112 с.

Посібник містить навчальні, практичні та нормативні матеріали з бухгалтерського обліку та оподаткування підприємств в Україні. Він характеризується послідовністю подання навчального матеріалу: від теорії бухгалтерського обліку, змістовного викладу з практичними прикладами обліку необоротних активів, запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, власного капіталу, доходів та витрат, розрахунків з дебіторами та кредиторами до розгляду особливостей ведення бухгалтерського обліку в малому бізнесі, торгівлі, сільському господарстві, будівництві, аптеках, громадському харчуванні, автотранспортних підприємствах та зовнішньоекономічній діяльності. Особливу увагу звернено на сплату підприємствами платежів у бюджет та фонди пенсійного і соціального страхування. В посібнику також наведено основні вимоги щодо складання та подання фінансової і податкової звітності. На компакт-диску розміщено основні чинні на день виходу законодавчо-інструктивні матеріали з бухгалтерського обліку та оподаткування.

Рекомендується для бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, підприємців, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування. Навч. посібник. / За редакцією Лемішовського В.І. – Львів: Вид-во “Інтелект – Захід”, 2008. – 1222 с.

Посібник містить навчальні, практичні та нормативні матеріали із бухгалтерського обліку, оподаткування та звітності бюджетних установ в Україні. Розкрито методику ведення обліку необоротних активів, запасів, грошових коштів, власного капіталу, розрахунків з оплати праці, із підзвітними особами, дебіторами та кредиторами, доходів та витрат. Особливу увагу звернено на сплату бюджетними установами платежів у бюджет та фонди пенсійного і соціального страхування. Окремий розділ відведено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання і подання.

Рекомендується для керівників, головних бухгалтерів, бухгалтерів та економістів бюджетних установ, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2009. – 422 с.

У підручнику розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку. Висвітлюються принципи, предмет, методи та методичні прийоми бухгалтерського обліку, технології відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, сутність, призначення та форми первинної документації, облікової реєстрації, формування облікової політики підприємства та складання бухгалтерської звітності відповідно до національних Положень (стандартів) обліку.

Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перекваліфікації. Підручник може бути корисним також для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, працівників фінансових і економічних служб, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію.

Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник/ Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І.,Воськало В.І., Мохняк В.С. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”,2010. – 440 с.

Посібник містить навчальні та практичні матеріали з бухгалтерського обліку та звітності підприємств в Україні. Він характеризується послідовністю подання навчального матеріалу: від теорії бухгалтерського обліку до змістовного викладу з практичними прикладами обліку необоротних активів, запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, власного капіталу, доходів та витрат, розрахунків з дебіторами та кредиторами. В посібнику також наведено основні вимоги щодо складання та подання фінансової звітності.

Рекомендується для бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, підприємців, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник/ За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”,2010. – 1220 с.

Посібник містить навчальні, практичні та нормативні матеріали з бухгалтерського обліку та оподаткування підприємств в Україні. Він характеризується послідовністю подання навчального матеріалу: від теорії бухгалтерського обліку, змістовного викладу з практичними прикладами обліку необоротних активів, запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, власного капіталу, доходів та витрат, розрахунків з дебіторами та кредиторами до розгляду особливостей ведення бухгалтерського обліку в малому бізнесі, торгівлі, сільському господарстві, будівництві, аптеках, громадському харчуванні, автотранспортних підприємствах та зовнішньоекономічній діяльності. Особливу увагу звернено на сплату підприємствами платежів у бюджет та фонди пенсійного і соціального страхування. В посібнику також наведено основні вимоги щодо складання та подання фінансової і податкової звітності. На компакт-диску розміщено основні чинні на день виходу законодавчо-інструктивні матеріали з бухгалтерського обліку та оподаткування.

Рекомендується для бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, підприємців, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Контроль і ревізія : навчальний посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, Н.С. Станасюк. – Львів: Магнолія, – 2006, 2011. – 315 с.

Навчальний посібник є збірником навчальних та нормативних матеріалів щодо практичного здійснення ревізії на підприємствах і в установах з метою визначення достовірності бухгалтерських даних, виявлення внітрішньогосподарських невикористаних резервів, економії бюджетних коштів.

В. Озеран, П. Куцик, А. Волошин, Н. Трушина. Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації: Навч. посіб. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 311 с.

У посібнику розглянуто організаційні засади діяльності ринків системи споживчої кооперації України, порядок визначання цін і тарифів на їх платні послуги, методику визначення та відображення в обліку ринкового збору. Викладено питання документального оформлення та бухгалтерського обліку грошових коштів в касі, на рахунках у банках, операцій з грошовими документами та розрахунків з покупцями, дебіторами і кредиторами, за поточними зобов’язаннями. Розкрито порядок документального оформлення, синтетичного й аналітичного обліку операцій торгово-закупівельної та виробничої діяльності ринків і закладів ресторанного господарства, обліку транспортно-заготівельних витрат і торговельної націнки, звітності матеріально відповідальних осіб, організаційних засад проведення інвентаризації товарів, продуктів і траи і відображення їх результатів в обліку. Розглянуто класифікацію та зміст витрат операційної діяльності ринків і методику їх обліку за видами діяльності, розкрито методику обліку доходів і фінансових результатів операційної діяльності ринків. Викладення тексту поєднується з ілюстративним матеріалом (рисунками, первинними документами, обліковими регістрами).

Посібник призначений для студентів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, що навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”, аспірантів, викладачів, бухгалтерів і спеціалістів ринків, торговельних і заготівельних підприємств та закладів ресторанного господарства системи споживчої кооперації України, а також для всіх інших, кого цікавить проблематика бухгалтерського обліку ринків.

 

Озеран В., Куцик П., Волошин А. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: Навч. посіб. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 660 с.

У навчальному посібнику висвітлені аспекти методики та організації бухгалтерського обліку за книжково-журнальною формою в підприємствах та організаціях системи споживчої кооперації України.

У першій частині посібника розглянуті питання документального оформлення та обліку основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, власного капіталу і забезпечення зобов’язань, грошових коштів, розрахунків та позик банків, розрахунків за виплатами працівникам і за страхуванням, доходів, витрат і фінансових результатів, методики та організації складання фінансової звітності.

У другій частині розглянуті питання документального оформлення та бухгалтерського обліку в галузях діяльності споживчої кооперації: на підприємствах сфери обігу (оптова та роздрібна торгівля, заклади харчування, заготівлі, ринки); на промислових (хлібопекарних) підприємствах; на сільськогосподарських підприємствах (тваринництво, рослинництво, звірівництво); у будівництві; в автогосподарствах; у сфері платних послуг; на підприємствах невиробничої сфери.

У кожній темі посібника приведені назви нормативних документів, якими регламентується облік, форми первинних документів та облікових регістрів, перелік можливих господарських операцій, їх документальне оформлення, синтетичний і аналітичний облік, схематичне зображення на рахунках бухгалтерського обліку основних господарських операцій.

Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”, аспірантів, викладачів, бухгалтерів та інших фахівців підприємств і організацій системи споживчої кооперації України. Він може бути також використаний для поглибленого вивчення окремих тем і для підготовки студентами курсових та дипломних робіт.

Карп’як Я.С., Воськало В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності

У навчальному посібнику розглядається сутність та порядок здійснення обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Висвітлено основні положення, порядок відображення в обліку операцій з купівлі, продажу та обміну іноземної валюти, курсових різниць, на розподільчому та на акредитивному рахунку, кредитів, відряджень, експортних, реекспортних, імпортних, реімпортних, давальницьких, бартерних, лізингових операцій, знижки від нерезидента, повернення товару та передоплати, обмеження строків розрахунків за ЗЕД – операціями та порядок подання і заповнення валютної декларації.

Для студентів економічних спеціальностей напрямку “Облік і аудит”, спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, економістів, фінансистів та інших фахівців в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник / А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, О.І. Тивончук. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 328 с.

Викладено теоретичні засади виконання економічного аналізу, зокрема описано інструментарій, організацію та методику комплексного економічного аналізу. Застосування методичних прийомів економічного аналізу проілюстроване на конкретних прикладах. Для оцінювання та практичної апробації отриманих знань подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання. Для орієнтації в матеріалі посібника наведено предметний покажчик, який охоплює основні терміни і поняття.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з економічного аналізу.

Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”.

Загородній А.Г. та ін. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: Підручник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин. – Третє видання, доопрацьоване і доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 340 с.

Розкрито теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку. Висвітлено принципи, предмет, методи та методичні прийоми бухгалтерського обліку, технології відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, сутність, призначення та форми первинної документації, облікової реєстрації, формування облікової політики підприємства та складання бухгалтерської звітності відповідно до національних положень (стандартів) обліку.

Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перекваліфікації. Підручник може бути корисним також для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, працівників фінансових і економічних служб, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію.

Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

 Банк_нагляд

Банківський нагляд : підручник / О. І. Скаско, Т. С. Смовженко, М. П. Могильницька та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – К. : УБС НБУ, 2011. – 432 с.

Підручник із дисципліни «Банківський нагляд» дає можливість ознайомитися з навчальною програмою курсу та теоретичним викладом кожної теми. З метою практичного засвоєння матеріалу, активізації самостійної роботи студентів та навчально-методичного забезпечення вивчення дисципліни в підручнику до кожної теми наведено питання для самоконтролю знань, тестові завдання для перевірки знань, практичні завдання.
Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, банкірів, економістів-практиків.

BANK NAGLJAD_2011

Загородній А.Г. та ін. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: Навчальний посібник / А.Г. Загородній, І.Й. Яремко, Л.М. Пилипенко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 216 с.

Для того, щоб кваліфіковано оцінювати фінансовий стан підприємства, перспективи його розвитку та приймати обґрунтовані фінансові, економічні й управлінські рішення, сучасні менеджери, фінансисти та економісти повинні знати принципи організації і форми ведення бухгалтерського обліку, порядок обліку активів, зобов’язань, власного капіталу і господарських процесів та формування бухгалтерської звітності тощо.

В посібнику розкрито основи організації й методики бухгалтерського обліку підприємств різних видів економічної діяльності, зокрема підрядних будівельних організацій, сільськогосподарських підприємств, підприємств торгівлі й автотранспортних підприємств, відповідно до національних положень (стандартів) обліку та відомчих нормативних документів.

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації. Може бути корисним також для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, працівників фінансових та економічних служб.

Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с.

Розглянуто основні теоретичні питання, пов’язані з організацією і впровадженням інформаційних систем (ІС) та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій (ІТ) у бухгалтерському обліку та аудиті. Висвітлено питання розвитку ІС, організації поза машинної і машинної інформаційної бази, поняття ІТ та їх застосування для розв’язування задач бухгалтерського обліку та аудиту. Викладено організаційно-методичні основи створення, функціонування та вибору ІС бухгалтерського обліку.

Для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, викладачів, а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.

Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: практикум / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 412 с.

Розглянуто практичні питання, пов’язані із застосуванням автоматизованих інформаційних технологій у бухгалтерському обліку та веденням бухгалтерського обліку за допомогою інформаційної системи.

Описано інформаційні технології розв’язання економічних задач із використанням процесора електронних таблиць Excel та за допомогою системи керування базою даних MS Access 2000. Практичне ведення бухгалтерського обліку на найважливіших ділянках продемонстроване на прикладі використання найпоширеніших на підприємствах України інформаційних систем “1С: Бухгалтерія 7.7” та “1С: Бухгалтерія 8.1”.

Для студентів вищих навчальних закладів за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.

ResReader

Управлінський облік: підручник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, Т. І. Свідрик, А. І. Ясінська, Т. М. Бойчук, Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.- 280 с.

Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти управлінського обліку, зокрема сутність управлінського обліку та його функції в управлінні підприємством, предмет, метод і основні завдання управлінського обліку в обліковій системі підприємства, основи організації управлінського обліку. Наведено класифікацію витрат для прийняття управлінських рішень, визначення фінансових результатів та контролю за витратами, розглянуто методи дослідження поведінки і побудови функції витрат, сутність, способи і методи калькулювання витрат, методи аналізу “витрати – обсяг діяльності – прибуток”, порядок аналізу облікової інформації під час прийняття операційних та інвестиційних управлінських рішень, завдання і методи бюджетування витрат та організації обліку за центрами відповідальності.

Підручник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними напрямами підготовки, аспірантів, викладачів та працівників-практиків облікових та фінансових підрозділів підприємств.

Затверджено Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

Облік у банках

Облік у банках: навч. посібник / Н. І. Подольчак, Н. Ю. Подольчак, А. Г. Загородній, А. І. Ясінська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 344 с.

У навчальному посібнику розкрито суть та значення ведення бухгалтерського обліку банківськими установами. Автори розглянули бухгалтерський облік основних операцій банківських установ: операцій із власними і залученими коштами та операції щодо їхнього розміщення у вигляді кредитів чи інвестицій, операцій із цінними паперами у портфелях банку, готівкових та безготівкових коштів у національній та іноземній валютах, операцій із банківськими металами, операцій з основними засобами і нематеріальними активами тощо.
Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів та бухгалтерів банків.

4_s

Яструбський М.Я. Облік і звітність в оподаткуванні: Навчальний посібник / М.Я. Яструбський, Л.М. Лучишин, Н.І. Римарська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 376 с.

Узагальнено законодавство України, нормативні й інструктивні акти, податкові роз’яснення, накази, листи, пов’язані з організацією і веденням податкового обліку, які враховано під час висвітлення кожної теми. Відповідно до тем висвітлено порядок обліку податків, зборів, платежів та складання податкової звітності.
Призначений для обліковців денної та заочної форми навчання спеціальності “Облік і аудит”, наукових працівників та бухгалтерів-практиків підприємств та організацій.

3_s

Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: Підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. Друге видання, доопрацьоване і доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 400 с.

Розглянуто основні теоретичні питання, пов’язані з організацією і впровадженням інформаційних систем (ІС) та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій (ІТ) у бухгалтерському обліку та аудиті. Висвітлено питання розвитку ІС, організації позамашинної і машинної інформаційної бази, поняття ІТ та їх застосування для розв’язування задач бухгалтерського обліку та аудиту. Викладено організаційно-методичні основи створення, функціонування та вибору ІС бухгалтерського обліку.
Для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, викладачів, а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.
Затвердило Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

2_s

Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: Практикум: Навчальний посібник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. Видання друге, перероблене і доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 440 с.

Розглянуто практичні питання, пов’язані із застосуванням автоматизованих інформаційних технологій у бухгалтерському обліку та веденням бухгалтерського обліку за допомогою інформаційної системи.
Описано інформаційні технології розв’язання економічних задач із використанням процесора електронних таблиць Excel та за допомогою системи керування базою даних MS Access 2000. Практичне ведення бухгалтерського обліку на найважливіших ділянках продемонстроване на прикладі використання найпоширеніших на підприємствах України інформаційних систем “1С: Бухгалтерия 7.7”, “1С: Бухгалтерія 8.1” та “1С: Бухгалтерія 8.2 для бюджетних установ України”.
Для студентів вищих навчальних закладів за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”.

5_s

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: Навчальний посібник / А.Г. Загородній, І.Й. Яремко, Л.М. Пилипенко, А.С. Мороз. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 216 с.

Розкрито основи організації й методики бухгалтерського обліку підприємств різних видів економічної діяльності, зокрема підрядних будівельних організацій, сільськогосподарських підприємств, підприємств торгівлі й автотранспортних підприємств, відповідно до національних положень (стандартів) обліку та відомчих нормативних документів.
Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації. Може бути корисним також для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, працівників фінансових та економічних служб.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освітньо-професійного рівня “бакалавр”, які навчаються за напрямом підготовки “Облік і аудит”.

IMAGE0022

Загородній А.Г. Облік і аудит: вступ до фаху: навч. посібник / А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, Л.М. Пилипенко, Г.О. Партин, І.В. Борщук, О.С. Височан, В.І. Воськало, Я.С. Карп’як, В.С. Мохняк, С.Й. Сажинець, Р.Л. Хом’як, В.М. Чубай, В.Д. Шквір, І.Й. Яремко, М.Я. Яструбський; за заг. ред. А.Г. Загороднього. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 272 с.

Описано теоретичні засади підготовки сучасних фахівців з обліку і аудиту, визначено сферу їх професійної діяльності та перспективи кар’єрного зростання. У структурі посібника виділено такі модулі: організаційно-методичні засади підготовки фахівців з обліку і аудиту, вступ до вивчення бухгалтерського обліку, вступ до вивчення економічного аналізу, вступ до вивчення фінансового контролю, практика організації бухгалтерського обліку та контролю. До кожного розділу подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання, а вкінці посібника наведено глосарій.
Навчальний посібник призначено для студентів-першокурсників, які лише розпочинають навчання за напрямом підготовки “Облік і аудит”, але він буде корисний також усім, хто цікавиться проблемами обліку, аналізу й аудиту.

orob (1)

Карп’як Я. С. Організація обліку: навч. посібник / Я. С. Карп’як, В. І. Воськало, В. С. Мохняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 368 с.

Розглянуто організацію формування облікової політики, правила складання та застосування первинних документів у бухгалтерському та податковому обліку підприємств. Основну увагу звернуто на організацію облікового процесу та роботу бухгалтерської служби. Розкрито особливості організації бухгалтерського та податкового обліку активів і пасивів підприємства, витрат, доходів і фінан­сових результатів. Окремо висвітлено проведення інвентаризації господарських засобів, організації складання і подання фінансової, податкової, соціальної звітності та організації обліку зберігання документів. Матеріал систематизовано у розділи, розглянуто численні приклади, що робить посібник корисним для тих, хто вивчає бухгалтерський облік.
Для студентів спеціальності “Облік і аудит”, аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, бухгалтерів-практиків, керівників.

Без названия2

Загородній А. Г. Облік і аудит: програма підготовки магістрів: навч. посібник / за заг. ред. проф. А. Г. Загороднього та доц. Г. І. Кіндрацької. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 208 с.

Подано освітньо-професійну програму підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з нормативним терміном навчання півтора року, сформовану на основі узагальнення багаторічного досвіду організації навчального процесу в Національному університеті «Львівська політехніка». У структурі посібника виділено такі частини: анотації дисциплін за циклами, тематика і методичні рекомендації до виконання курсових проектів, програми практик, державна атестація. У додатках наведено нормативні документи, що регламентують підготовку магістрів у Львівській політехніці.
Призначений для студентів, які навчаються за фахом «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» або лише планують вступати до магістратури, та викладачів вишів, які здійснюють підготовку магістрів з обліку і аудиту.

посібник

Яремко І.Й. Історія обліку, аналізу та аудиту: навч. посібник/ Яремко І.Й., О.С. Лемішовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с.

Розкрито передумови та етапи становлення господарського обліку, зміст облікових культур в різних державах, їх відмітні особливості. Наведено періодизацію становлення і розвитку системи бухгалтерського обліку, концептуальну спрямованість основних бухгалтерських шкіл, їх методологічну залежність від соціально-економічного устрою країни, в якій вони були сформовані. Виокремлено періодизацію становлення і розвитку обліку в Україні, в т.ч. за західноукраїнських землях. Розкрито передумови виникнення і розвитку фінансово-економічного аналізу і аудиту, їх функціональну спрямованість і роль в умовах соціально-економічного укладу.
Для студентів спеціальності «Облік і аудит», аспірантів, викладачів, науковців.

 Внутр_аудит Внутрішній аудит у банку : навч. посібник / О. М. Сарахман, О. І. Скаско, О. Д. Вовчак, О. К. Волкова. – К. : УБС НБУ, 2015. – 239 с.

У навчальному посібнику висвітлено такі питання: розвиток контролю в банківській системі України, види і сутність банківського аудиту, система внутрішнього контролю та її завдання, організація внутрішнього аудиту в банках України, стандарти і принципи аудиту стосовно банків, функції та методи внутрішнього аудиту в банку, повноваження та завдання служби внутрішнього аудиту, планування і етапи проведення внутрішнього аудиту, внутрішній аудит активних і пасивних операцій банку.
Для аудиторів і керівників банківських установ, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами внутрішнього аудиту в банку.

AUDYT_2015

IMAGE0022

Загородній А.Г. Облік і аудит: вступ до фаху: навч. посібник / А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, Л.М. Пилипенко, Г.О. Партин, І.В. Борщук, О.С. Височан, В.І. Воськало, Я.С. Карп’як, В.С. Мохняк, С.Й. Сажинець, Р.Л. Хом’як, В.М. Чубай, В.Д. Шквір, І.Й. Яремко, М.Я. Яструбський; за заг. ред. А.Г. Загороднього. – 2-ге вид.,доопрац. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 288 с.

Описано теоретичні засади підготовки сучасних фахівців з обліку і аудиту, визначено сферу їх професійної діяльності та перспективи кар’єрного зростання. У структурі посібника виділено такі модулі: організаційно-методичні засади підготовки фахівців з обліку і аудиту, вступ до вивчення бухгалтерського обліку, вступ до вивчення економічного аналізу, вступ до вивчення фінансового контролю, практика організації бухгалтерського обліку та контролю. До кожного розділу подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання, а вкінці посібника наведено глосарій.
Навчальний посібник призначено для студентів-першокурсників, які лише розпочинають навчання за напрямом підготовки “Облік і аудит”, але він буде корисний також усім, хто цікавиться проблемами обліку, аналізу й аудиту.

AGD-POS-2017

Кіндрацька Г. І. Аналіз господарської діяльності : навч. посібник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 310 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні й прикладні засади аналізу господарської діяльності підприємства, які забезпечують формування загальних і фахових компетентностей фахівців нової генерації. Поділений на дванадцять розділів матеріал відбиває як традиційні, так і сучасні методики аналізу господарської діяльності, зокрема конкурентний аналіз ринку, SWOT-аналіз середовища,  аналіз господарського портфеля підприємства. До основних теоретичних положень методики аналізу сформовано міні-завдання і питання, які стимулюють до самоперевірки знань. Наведені типові завдання з розв’язками сприяють ефективному опрацюванню навчального матеріалу. Предметний покажчик основних термінів і понять з аналізу господарської діяльності полегшує орієнтацію в тексті навчального посібника.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з аналізу господарської діяльності.

AGD-PRAKT-2017

Кіндрацька Г. І. Аналіз господарської діяльності : практикум / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 148 с.

Практикум призначений для опанування методикою комплексного аналізу господарської діяльності підприємств і містить практичні завдання, розв’язання яких дозволяє аналітику набути відповідних фахових компетентностей. Структура та зміст практикуму забезпечує ґрунтовне закріплення теоретичного матеріалу, а також відповідає навчальній програмі дисципліни «Аналіз господарської діяльності» і посібнику, виданому цим же авторським колективом. До кожної теми розроблено навчальний кросворд, контрольні запитання, тематику рефератів, практичні і тестові завдання. Практикум може бути за формою «робочим зошитом» студента на практичних заняттях, сприяти формуванню вмінь і навичок економічних досліджень.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з аналізу господарської діяльності.

Податки

Загородній А.Г. Податки. Оподаткування. Податкове планування : навч. посібник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Л.М. Лучишин, В.Я. Оліховський. – Львів: ЗУКЦ, 2017. − 512 с.

Подано тлумачення основних понять та термінів зі сфери податків і зборів, оподаткування юридичних та фізичних осіб, планування податкових платежів та податкового планування суб’єктами господарювання.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, бухгалтерів, фінансистів та економістів.

 image-0- Облік і аудит: навч. посібник / Н. П. Банера, Л. О. Гелей, С. М. Пилипенко, В. П. Мороз; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Скаско. – Львів : Растр-7, 2017. – 504 с.Навчальний посібник «Облік і аудит» дає можливість ознайомитись з навчальною програмою курсу та теоретичним викладом кожної теми, серед яких розкрито наступні: види і сутність бухгалтерського обліку і аудиту, їх принципи та завдання; основні елементи методу бухгалтерського обліку; генезис аудиту, процедури його планування, методика здійснення аудиту і формування аудиторських доказів, робочих документів і аудиторського висновку; облік та аудит необоротних активів, запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства; зміст і методика складання фінансової звітності.
З метою практичного засвоєння матеріалу, активізації самостійної роботи студентів та формування методичного забезпечення із вивчення дисципліни у навчальному посібнику до кожної теми наведено питання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу та тестові завдання для перевірки знань.Oblik_Audyt_2017
AGD-PRAKT-2-2018 Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності : практикум / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 156 с.

Практикум призначений для опанування методики комплексного аналізу господарської діяльності підприємств і містить практичні завдання, розв’язання яких дає аналітику змогу набути відповідних фахових компетентностей. Структура та зміст практикуму забезпечують ґрунтовне закріплення теоретичного матеріалу, а також відповідають навчальній програмі дисципліни «Аналіз господарської діяльності» та підручнику, який видав цей самий авторський колектив. До кожної теми розроблено навчальний кросворд, контрольні запитання, тематику рефератів, практичні та тестові завдання. Практикум може бути за формою «робочим зошитом» студента на практичних заняттях, сприяти формуванню вмінь і навичок економічних досліджень.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з аналізу господарської діяльності.

PD-IMAGE Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності : підручник. / Г.І. Кіндрацька, А.Г. Загородній, Ю.І. Кулиняк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 320 с.

У підручнику викладено теорію та практику комплексного аналізу господарської діяльності підприємства, які забезпечують формування загальних і фахових компетентностей фахівців нової ґенерації. Наведено сучасні методики аналізу з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду, зокрема конкурентний аналіз ринку, SWOT-аналіз середовища, аналіз господарського портфеля підприємства тощо. Для ефективного опрацювання матеріалу до основних теоретичних положень наведено міні-завдання, а наприкінці кожного розділу – питання для самоперевірки знань, типові завдання з розв’язками, коментарями і аналітичними висновками.
Важливими складовими підручника є: навчально-методичний комплекс з дисципліни «Аналіз господарської діяльності», предметний покажчик основних термінів і понять, який полегшує орієнтацію в тексті, а також бібліографічний список основної літератури.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з аналізу господарської діяльності.