Яремко Ігор Йосафатович

Доктор економічних наук, професор кафедри обліку та аналізу Національного університету „Львівська політехніка”, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України.
Вищу освіту здобув у 1982 році, закінчивши Львівський торговельно-економічний інститут.
В 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему „Трансформація бухгалтерського обліку у житлово-комунальному господарстві за умов формування ринкового середовища”. У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему “Оцінювання та формування вартості машинобудівних підприємств”.
За 22 роки роботи у вищій школі Ігорем Йосафатовичем було написано та видано (одноосібно чи у співавторстві) низку монографій, підручників, навчальних посібників:
1. Мних Є.В., Швець В.Є. Яремко І.Й. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти): Монографія. – Л.: „Каменяр”, 2001. – 208 с.
2. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія. – Л.: „Каменяр”, 2002. – 192 с.
3. Яремко І.Й. Знос і амортизація необоротних активів – інструмент оцінки капіталу підприємства: Монографія. – Л.: „Новий світ – 2000”, 2003. – 148 с.
4. Яремко І.Й. Оцінка капіталу підприємства: інформаційне забезпечення вартісно-орієнтованої концепції управління підприємством: Монографія. – Л.: „Новий світ – 2000”, 2005. – 324 с.
5. Яремко І.Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій: Монографія. – Львів: Каменяр, 2006. – 176 с.
6. Яремко І.Й. Теоретичні і прикладні засади формування вартості машинобудівних підприємств: Монографія. – Львів: В-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 260 с.
7. Башнянин Г.І., Яремко І.Й., Куцик П.О., Галазюк Н.М. Результати фінансово-економічної діяльності природних монополій: проблеми економічної оцінки та державного регулювання. Наукова монографія. – Львів: В-во “ЛКА”, 2010. – 190 с.
8. Капітал підприємства: формування та реалізація: Монографія / Загородній А.Г., Кузьмін О.Є., Яремко І.Й. – Львів: ЗУКЦ, НВФ “Біарп”, 2011. – 224 с.
9. Капитализация предприятия: теория и практика : Монография/ Под ред. И.П. Булеева, Н.Е. Брюховецкой : НАН Украины, институт экономики промышленности, ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с.
10. Управління інноваційними процесами в межах екосистем: Монографія / За наук. ред. Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 216 с.
11. Бухгалтерський облік. В 2-х частинах. – Л.: Леопрес, 1992. – 440 с.
12. Яремко І.Й., Сиротяк Р.М. Економічний аналіз і аудит житлово-комунальних підприємств: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів із спец. „Облік і аудит” та екон. спец. – Л.: „Каменяр”,1995. – 377 с.
13. Яремко І.Й., Руль М.В. Бухгалтерський облік в житлово-комунальному господарстві: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів із спец. „Облік і аудит”. – Л.: „Каменяр”, 1996. – 481 с.
14. Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2005. – 240 с.
15. Сучасні економічні теорії глобальних систем: навч. посібник/ за наук. ред. Б.М. Шевчика та Г.І. Башнянина. – Львів: “Новий світ 2000″, 2011. – 352 с.
16. Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник. – Львів: “Новий світ 2000″, 2011. – 240 с.
17. Сучасні економічні теорії: навч. посібник/ За ред. Г.І. Башнянина. – Львів: “Новий світ 2000″, 2012. – 213 с.
18. Загородній А.Г., Яремко І.Й., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 216 с.
19. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: монографія / Спільне видання Національного університету «Львівська політехніка» і університету Марії Кюрі-Складовської (Польща). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с.
20. Загородній А.Г., Яремко І.Й., Пилипенко Л.М., Мороз А.С. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 216 с.
21. Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария предприятия: монография / под ред. проф. И.И. Яремко и проф. Г. Ронэка. – Львов: Издательство Львовской политехники, 2014. – 208 с.
22. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства. – Львів-Люблін: В-во Львівської політехніки і Університеті Марії Кюрі-Склодовської, 2014. – С. 91-101.
23. Вступ до фаху:Навч. посібник / за заг. ред. проф. А. Г. Загороднього – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 272 с.
24. Програми підготовки магістрів:Навч. посібник / за заг. ред. проф. А. Г. Загороднього та доц. Г. І. Кіндрацької. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.- 208 с.
25. Історія обліку, аналізу і аудиту: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с.
26. Wzbrane zagadnienia wspołczesnej rachunkowosci w Polsce i na Ukraine; pod redakcją Henrzka Ronka i Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – 2015. – C. 13-24.
27. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: Монографія / за ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 300 с.

Співавтор перекладу з німецької мови фундаментальної праці, виданої у Львові в 1910р. “Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку”.

Яремко Ігор Йосафатович є автором багатьох наукових публікацій, зокрема в таких знаних всеукраїнських виданнях як “Регіональна економіка”, “Актуальні проблеми економіки”, “Фінанси України”, “Економіст”, “Ринок цінних паперів” та “Академічний огляд”.
Лише за останні роки ним було написано 8 методичних розробок.
Читає лекції з дисциплін: „Наукові основи бухгалтерського обліку”, „Облік і звітність в корпораціях” та „Історія обліку, аналізу та аудиту”. Активно працюючи над проблематикою інтелектуального капіталу в інформаційній обліково-аналітичній системі. Є керівником кафедральних науково-дослідних робіт “Інтелектуальний капітал та інтелектуальні активи підприємства: евальвація, верифікація та екземпліфікація” (номер державної реєстрації 0107U007842); “Концептуально-методичні засади інформаційно-аналітичного інструментарію оцінювання нематеріальних активів та інтелектуального капіталу економічних систем” (номер державної реєстрації 0112U001223) та наукового студентського гуртка “Бухгалтерські студії”.
Крім досвіду педагогічної роботи Ігор Йосафатович має значний (більше 14 років) практичний досвід роботи на низці обліково-аналітичних ділянок в різних галузях економіки.

что релевантностьukr-vestnik.comwww.k-agent.ruкак попасть в канаду на пмжотказ в визе в канадумеждународная грузоперевозкавинперст