Акції, акціонерні товариства: Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л, Вознюк. – К.:”Кондор”, 2007. – 84 с.

Аналіз господарської діяльності промислового підприємства: збірник задач / С.І. Шкарабан. – Тернопіль: ТАНГ, 1995. – 80 с.

Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств : навч. посібник / Є.В. Мних. – Київ: НМК ВО, 1993. – 60 с.

Аудит у бізнесі: посібник для бізнесменів / М.Т. Білуха. – Дніпропетроськ : “Преском”, 1994. – 240 с.

Аудит: теорія і практика: навч. посібник / А.Г. Загородній, А.В. Єлісєєв, М.В. Корягін, В.Г. Блотнер та ін. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 364 с.

Аудит: теорія і практика: навч. посібник / А.Г. Загородній, М.В. Корягін, А.В. Єлісєєв, Л.М. Полякова. – 2-ге вид., перер. та доп. – Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2004. – 456 с.

Бабенко И. Основания счетной науки: науч. пособие / И. П. Бабенко. – С. Петербург, 1907. – 448 с.

Банківська справа : Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 508 с.

Башнянин Г.И. Экономическое измерение структура, принципы, функции: Монографія / Г.И. Башнянин. – Львов: Свит, 1994. – 248 с.

Бідняк М.Н. Організація управління: навч. посібник / М.Н. Бідняк. – К.: А.С.К., 2003. – 176 с.

Біржа. Біржові операції: Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів: ЗУКЦ, 2005. – 159 с.

Боброва Л.А. Бухгалтерський учет в подрядных строительных организациях: учебник / Л.А. Боброва, Р.П. Генетис – М.: Стройиздат, 1990.- 400с.

Бухгалтерский учет: практ. пособие / Е.Д. Чацкис, А.Н. Лысюк, И.А. Лукашова, Т.П. Михайлова. – Д. : Сталкер, 1997. – 352 с.

Бухгалтерский учет в зарубежных странах: учебное пособие / за ред.  Ф.Ф. Бутинца. –  Житомир: ЖГТУ, 2007. – 480 с.

Бухгалтерский учет с помощью персонального компьютера: практ. пособие / Н.Н. Осейко.- 3-е изд. доп. и перераб. – Киев, 1996 – 288 с.

Бухгалтерский учет: основы теории и практики:  практ. пособие / Е.Д. Чацкис, А.Н. Лысюк. – Д. : Сталкер, 1999. – 272 с.

Бухгалтерський облік в основних галузях економіки України в умовах формування ринкових відносин: навч. посібник / Г.П. Журавель, Я.Д. Крупка, М.С. Палюх та ін.; за ред. Г.П. Журавель. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 449 с.

Бухгалтерський облік в основних галузях економіки України в умовах формування ринкових відносин: навч. посібник / П.С. Смоленюк, Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк, М.Р. Лучко. -  Ужгород : Видавництво “Карпати”, 1994. – 317 с.

Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко. – Львів, 2006. – 264 с

Бухгалтерський облік виробництва і калькулювання собівартості продукції: практ. посібник / В.О. Ластовецький. – Чернівці : КП “Строжинецька районна друкарня”, 2005. – 64 с.

Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: навч. посібник / Н. М. Ткаченко.  – К. : ВТОВ “А.С.К.”, 1996. – 512 с.

Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навч. посібник / А.Г Загородній, Г.О. Партин. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 377 с.

Бухгалтерський учет, анализ и контроль: теория, методология, организация: Монографія. –  Житомир: ЖГТУ,  2007. – 448 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.

Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування : навч. посібник / за ред. В.І. Лемішовського, – Львів: “Інтелект-Захід”, 2007. – 1104 с.

Валютні операції: порядок здіснення та облік. – 5-те вид., переробл. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 256 с.

Вексель. Вексельний обіг:  Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Н.О. Шпак. – 3-е вид., доп. і перероб. – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 1999. – 44 с.

Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська звітність за центрами витрат і відповідальності: науково-практ. посібник  / В.О. Ластовецький. – Чернівці: Місто, 2003. – 156 с.

Голячук Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті: навчальний посібник. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – 240 с.

Гуцайлюк З.В. Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспект: Монографія / З.В. Гуцайлюк, М.З. Валович, В.М. Вовк, А.Г. Загородній та ін. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. – 200 с.

Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу: Монографія / С.М. Деньга – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 301 с.

Джерела інформації економічного аналізу в будівництві: навч. посібник / А.Г. Загородній. – К.: ІСДО, 1994. – 72 с.

Езерський Ф. Полная наглядная практика торгового счетоводства по новой системе  / Ф. Езерський. – DRESDEN, 1874. – 144 с.

Езерський Ф. Полная наглядная практика торгового счетоводства по системам простой, двойной, английской и другим: в двух сводах: в черном и утаечном / Ф. Езерський. – DRESDEN, 1874. – 192 с.

Економіка природокоритування та управління природоохоронною діяльністю:монографія / За ред. С.В. Князя. – Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2014. – 372 с.

Економічна енциклопедія т.1 / Б.Д. Гаврилишин, С.В. Мочерний, О.А. Устенко, О.І. Амоша та ін.; за ред. Б.Д. Гаврилишина. – К: Академія – 2000. – 864 с.

Економічна енциклопедія т.2 / Б.Д. Гаврилишин, С.В. Мочерний, О.А. Устенко, О.І. Амоша та ін.; за ред. Б.Д. Гаврилишина. – К: Академія – 2001. – 847 с.

Економічна енциклопедія т.3 / Б.Д. Гаврилишин, С.В. Мочерний, О.А. Устенко, О.І. Амоша та ін.; за ред. Б.Д. Гаврилишина. – К: Академія – 2002. – 852 с.

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності будівельно-монтажних організацій: навч. посібник / А.Г. Загородній, С.І. Процик. – К.: ІСДО, 1995. – 256 с.

Енциклопедия бухгалтерского учета / Р. Грачьова. – К.: Галицкие контракты, 2001. – 832 с.

Енциклопедия хозяйственных операций / М. Бойцов, О. Вітковська, Т. Войтенко, Н. Голоскубова та ін.; за ред. М. Бойцова. – Харьков: Фактор, 2006. – 602 с.

Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля и аудита: Монографія / В.П. Завгородний. – К.: А.С.К, 1998. – 768 с.

Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка: підручник / В.П. Завгородний, В.Я. Савченко. – 2-ге вид. – К.: Фірма “ДІКСІ”, 1997. – 832 с.

Загородній А.Г. Економічне оцінювання лізингової діяльності підприємства : монографія / А.Г. Загородній, Н.Ю. Подольчак , Н.І. Подольчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 247 с.

Загородній А.Г. Податки та податкове планування підприємницької діяльності: Монографія / А.Г. Загородній, А.В. Єлісєєв. – Львів: Центр Бізнес-Сервісу, 2003. – 152 с.

Заруба О.Д. Страхова справа : підручник / О.Д. Заруба. – К.: Знання, 1998. – 321 с.

Звітність підприємств: навч. посібник / В.М. Яценко, Н.М. Бразілій. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 320 с.

Інвестиційний словник / А.Г.Загородій, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Львів: “Бескид Бід”, 2005. – 501с.

Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник / В.Д. Шквір, Б.М. Романишин, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 209 с.

Інформаційні системи і технології в обліку: конспект лекцій / В.Д. Шквір, Б.М. Романишин, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – Львів, 2003. – 212 с.

Карпинский Б.А. Экономический рост при устойчивом развитии экономики: Монографія / Б.А. Карпинский, С.Н. Божко. – Львів: Простір-М, 2006. – 376 с.

Карпінський Б.А. Продуктивність і сталий розвиток економіки: Монографія / Б.А. Карпінський, С.М. Божко. – Львів: Логос, 2004. – 274 с.

Карпінський Б.А. Сталий розвиток економіки: узагальнена модель: Монографія / Б.А. Карпінський, С.М. Божко. – Львів: Логос, 2005. – 256 с.

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту : нарис про кафедру / Ю.А. Верига. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 189 с.

Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз : теорія і практика : підручник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. – Львів : “Магнолія Плюс”, 2006. – 426 с.

Конкурентноспроможність: проблеми науки та практики: Монографія. – Х.: ВД ІНЖЕК, 2007. – 264 с.

Контроль і ревізія: навч. посібник / Є.М. Романів, Р.Л. Хом’як, А.С. Мороз, В.В. Гресик. – Львів : “Інтелект-Захід”, 2001. – 199 с.

Контроль і ревізія: навч. посібник / Є.М. Романів, Р.Л. Хом’як, А.С. Мороз, М.В. Корягін. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: Інтелект-Захід, 2002. – 320 с.

Кредитування: термінологійний словник / А. Загородній, Г. Вознюк, Г. Партин. – К.: Кондор, 2007. – 168 с.

Кузьмін О.Є. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств: Монографія / О.Є.Кузьмін, С.В.Князь, О.Й.Вівчар, Л.І.Мельник.- Львів: Видавництво Національного універтситету “Львівська політехніка”, 2005. – 250с.

Малий математичний довідник / В.Н. Гладунський, А.Ф. Барвінський, Г.А. Гладунська. – Львів: Світ, 1992. – 192 с.

Мартиненко Н. Технология менеджмента: Учебник / Н. Мартиненко. – К.: МП “Леся”, 1997. – 800 с.

Математика для економістів: навч. посібник / М.К. Бугір.- Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 192 с.

Математика помогает экономисту: практ. пособие / И.А. Столяров. – Москва : “Экономика”, 1977. – 79 с.

Методическое пособие: IT Audit: Аудиторія v 1.9.0.- KСБ “Мастер-Софт”, 2013. – 37 с.

Мних Є.В. Розвиток обліку в Галичині: історичні та методологічні аспекти: Монографія / Є.В. Мних, В.Є.Швець, І.Й. Яремко. – Львів:”Каменяр”, 2001. – 208 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз: практикум з курсу / Є.В. Мних, Н.М. Пелешко. –  Львів, 2013. – 173 с.

Мних О.Б. Маркетинг у формуванні ринкової вартості машинобудівного підприємства: теорія і практика : монографія / О.Б. Мних.- Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 422 с.

Налоговый учет: ситуации и решения: пособ. / А.И. Малышкин. – К. : Либра, 1999 – 224 с.

Нариси з історії статистики України: навч. посібник / В.І. Карпов, М.В. Пугачов, М.М. Артем’єв, Б.А. Сівко та ін. – Київ : НДІ статистики Держкомстату України, 1997. – 184 с.

Облік і аудит: Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин .- Львів :“Центр Європи”, 2002. – 670 с.

Облік на підприємствах малого бізнесу / П.Ю. Буряк, Л.Ю. Шевців, Р.Л. Хом’як. – К.: ВД Професіонал, 2005. – 272 с.

Облік нематеріальних активів : навч. посібник / С.Й. Сажинець — Львів : Мс, 2003. – 241 с.

Облік у зарубіжних країнах: навч. посібник / М.І. Бондар, Ю.А. Верига, С.І. Мельник, Н.В. Хоменко. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 216 с.

Облік, контроль та аналіз: навч. посібник / І.І. Пилипенко, В.П. Пантелеєв, В.О. Шевчук та ін.; за ред. В.П. Пантелеєва – К.: Бізнес Медіа Колсалтинг, 2011. – 368 с.

Операції комерційних банків: навч. посібник / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К. : Алерта; Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: навч. посібник / В.М. Яценко, М.Ф. Манілюк, В.О. Гавриленко. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 215 с.

Основи аудиту: навч. посібник / М.Д. Білик, Л.І. Полятикіна. – Суми :  “Слобожанщина”, 1999 – 296 с.

Основи бізнесу : навч. посібник / за ред. Ф,Ф. Бутинця, К.В. Романчук. – 2-е вид., доп. І перероб. – Житомир : ПП “Рута”, 2004. – 364 с.

Особливості обліку в зарубіжних країнах: конспект лекцій / Л.М. Полякова. – Львів: ДУЛП, 1999. – 76 с.

Панасюк В.М. Податковий облік: навч. посібник / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук, С.В. Бобрівець. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.

Петрович Л.П. Оцінка нерухомості: навч. посібник / Л.М. Петрович, Ю.П. Губар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 296 с.

Піхоцький В. Ф. Податкове законодавство в запитаннях та відповідях : навч. посібник / В.Ф. Піхоцький. – Київ : Ірина-прес, 2006. – 592 с.

Податки, збори, обов’язкові платежі: Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “Інтелект+” Інституту післядиплрмної освіти), “Інтелект-Захід”, 2003. – 192 с.

Податковий облік: навч. посібник / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук, С.В. Бобрівець. – Теропіль: Карт-бланш,2002. – 260 с.

Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: навч. посібник / Н.М. Ткаченко, Т.М. Грабова, Н.О. Ільєнко. – К.: Алерта, 2004. – 554 с.

Подольчак Н.Ю. Проблеми оцінювання та регулювання соціально-економічної ефективності системи менеджменту машинобудівних підприємств: Монографія / Н.Ю. Подольчак. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 340 с.

Познакомьтесь с математическим моделированием: практ. пособие / А.Б. Горстко. – М. : Знание, 1991. – 160 с.

Презентації та комунікації в бізнесі з використанням Power point: навч. посібник / Я.М. Бакушевич. – Тернопіль: ТІСІТ, 2007. – 176 с.

Приватний підприємець.- 12 -те вид., переробл. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 640 с.

Про нові аспекти контрольно-ревізійної роботи: практичний посібник / Є.М. Романів. – Львів, 1998. – 221 с.

Професійна етика: навч. посібник / В.П. Бралатан, Л.В. Гуцаленко, Н.Г. Здирко. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 252 с.

Ревизия и контроль в акционерных обществах и товариществах: практ. руководство / В.И. Венедиктова. – М. : Институт новой экономики, 1995. – 176 с.

Реструктуризація як фактор успіху підприємства в добу глобалізації: навч. посібник / Р. Боровецький – Тернопіль: Видавництво ТІСІТ, 2007. – 69 с.

Ринок фінансових послуг : Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів:Бескид Біт, 2008. – 543 с.

Роберт Н. Энтони Самоучитель по бухучету (международный стандарт)  – Москва : “Триада НТТ”, 1999. – 292 с.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (розміщення підприємств): навч. посібник / Ю.І. Стадницький, О.Е. Товкан. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “Інтелект+” Інституту післядиплрмної освіти), “Інтелект-Захід”, 2004. – 144 с.

Розміщення продуктивних сил: навч. посібник / Ю.І. Стадницький, А.Г. Загородній. – Київ: Знання, 2008. – 350 с.

Руделиус У. Маркетинг: росийское издание / У. Руделиус. – М: ДеНово, 2001. – 706 с.

Руководство по установке и запуску: 1С: Предприятие версия 7.7.- М.: Фирма “1С”, 1999. – 64 с.

Рябушкин Т.В. Общая теория статистики: учебник / Т.В. Рябушкин, М.Р. Ефимова, И.М. Ипатова, Н.И. Яковлева. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 279 с.

Садовська І.Б. Облік і контроль виробничих запасів в швейних підприємствах: теорія і практика: Монографія / І.Б. Садовська, С.Г. Михалевич. – Луцьк, 2008. – 218 с.

Садовська І.Б. Облік і контроль відносин власності в сільському господарстві: теорія і практика: Монографія / І.Б. Садовська, І.І. Сардачук, І.В. Жураковська. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 262 с.

Садовська І.Б. Облік інтелектуальних активів сільськогосподарських підприємств: теорія і практика: Монографія / І.Б. Садовська, І.В. Жураковська. – Луцьк: Надстир’я, 2009. – 295 с.

Садовська І.Б. Організація управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах: теорія і практика: Монографія / І.Б. Садовська, Н.В.Тлучкевич. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2008. – 352 с.

Садовська І.Б. Організація управлінського обліку і контролю вирощування зернових культур: Монографія / І.Б. Садовська, В.А. Голян, І.І. Бабіч, Н.В. Тлучкевич, І.В. Жураковська. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2011. – 314 с.

Системи соціального страхування зарубіжних країн: навч. посібник / Г.В. Григораш, І.Ф. Григораш, В.Я. Олійник, І.Т. Субачов.- К.: Центр учбової літератури, 2008. – 144 с.

Словник-довідник з підприємництва та економіки будівництва / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 1994. – 294 с.

Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підручник / В. Сопко, В. Завгородній. – К. : КНЕУ, 2000. – 260 с.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємництві: підручник / В.В. Сопко. – К. : Техніка, 1995. – 267 с.

Статистика. Теоретичні основи і прикладні аспекти: навч. посібник / Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський, В.П. Кічор. – Львів: ” Інтелект-Захід”, 2001. – 276с.

Статистичні методи забезпечення якості: навч. посібник / С.Б. Вардеман, Дж.М. Джоуб. – Київ: видавничий центр Київського національного торговельно-економічнго університету, 2003. – 254 с.

Стратегічний аналіз: навч. посібник / В.М. Яценко, В.В. Демиденко, С.Л. Демиденко. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 247 с.

Стратегічний маркетинг: навч. посібник / Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 255 с.

Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посібник / Л.В. Гуцаленко, Л.Г. Михальчишина, В.М. Сидорчук, І.К. Пентюк. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 352 с.

Тарасенко Н.В. Економічний аналіз : підручник / Н.В. Тарасенко, К.О. Волохата. – Львів: Львівський банківський коледж, 1997. – 257 с.

Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / Н.М. Грабова, М.В. Кужельного. – 5-те вид., доп. i перероб. – К. : А.С.К., 1998. – 223 с.

Теорія бухгалтерського обліку. Збірник вправ : навч. посібник / Н. М. Малюга. – 4-те вид., доп і перероб. – Житомир : ПП “РУТА”, 2002. – 480 с.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., допов. і перероб. – К. : А.С.К., 2000. – 784 с.

Транстпортні витрати в системі чинників розміщення продуктивних сил: конспект лекцій / Ю.І. Стадницький, А.Г. Загородній, О.Е. Товкан. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. – 32 с.

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : піручник / Б.Ф. Усач. – 3-тє вид.,переробл. І доповн. – К. : Знання-Прес, 2001. – 253 с.

Учбово-методичні картки з аналізу господарської діяльності промислових підприємств / С.І. Шкарабан. – Тернопіль: ТФЕІ, 1989. – 80 с.

Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках: практ. пособие / Н.Н. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. – К. : А.С.К., 1998. – 368 с.

Финансовый анализ: учебно-методическое пособие / Т.А. Фролова. – Симферополь, 2002. – 220 с.

Фінанси підприємств : навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. – 128 с.

Фінанси: навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. – 128 с.

Фінанси: Термінологічний словник / Б.А. Карпінський, Т.Б. Шира. – К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2008. – 608 с.

Фінансовий аналіз: навч. посібник / В.М. Яценко, О.М. Шинкаренко, Н.М. Бразілій. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 267 с.

Фінансовий облік : навч. посібник / А. Шот, С. Нікшич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 236 с.

Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – Львів : “Івоя”, 1997. – 571с.

Хейне П. Економический образ мьшления / П. Хейне / Пер. з англ. при участі видавництва “Catallaxy”. – М.: Дєло, 1992. – 701 с.

Чухрай Н.І. Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості: Монографія / Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 350 с.

Чухрай Н.І. Інновації та логістика товарів: Монографія / Н. Чухрай, Р. Патора. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2001. – 262 с.

Чухрай Н.І. Логістичне обслуговування: підручник / Н.І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2006. – 292 с.

Яремко І. Й. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / І.Й. Яремко. – Львів : Новий світ-2000, 2004. – 240 с.

482306542165вашегоinternethalyavaпосмотреть ns записи доменакупить карповые удилищагугл статистика запросовлобановский александр биография